Přeskočit na obsah
Domů » Nástup do školy

Nástup do školy

Milí žáci, vážení rodiče,
všichni se již těšíme na nový školní rok a věříme, že bude lepší než minulé dva roky. V tuto chvíli děláme všechno proto, aby byl návrat žáků do školy trvalý. Asi chápete, že je velmi náročné skloubit nařízení vlády s naší všeobecnou touhou vrátit se do normálního života. Bohužel, některým opatřením se při nástupu do školy nevyhneme.
A jak to bude vše probíhat?

1. září 2021
Vstup do školy je bránou z Jesenické ulice, za obchodním domem Horal. Při vstupu do budovy školy musíte použít ochranu dýchacích cest (úst a nosu) – žáci primy až kvarty zdravotnickou masku (roušku) žáci kvinty až oktávy a 1. A až 4. A respirátor. Zahájení školního roku bude z hygienických a epidemiologických důvodů probíhat v kmenových třídách:
Prima A učebna č. 205 (1. poschodí vlevo)
Sekunda A učebna č. 112
Tercie A učebna č. 202
Kvarta A učebna č. 206
Kvinta A učebna č. 203
Sexta A učebna č. 316
Septima A učebna č. 307
Oktáva A učebna č. 310
1.A učebna č. 311 (2. poschodí vpravo)
2. A učebna č. 118
3. A učebna č. 314
4. A učebna č. 211

Nový školní rok se zahájí testováním žáků pod vedením třídního učitele – viz dále.
Další program:
– přivítání žáků ředitelem školy – školním rozhlasem
– seznámení žáků s programem třídnických dnů 2. 9. – 3. 9. 2021
– třída 1. A a Oktáva A focení na společnou fotografii třídy (ostatní třídy se vyfotí ve čtvrtek)
– výdej oběda ve školní jídelně SPŠaOA je od 11:30 hod.
– od 11:45 hod. společná část maturitních zkoušek podzim 2021

2. září 2021
Vyučování bude probíhat v kmenových učebnách (s výjimkou Kvarty A – bude v 311 a 4. A – bude v 204) pod vedením třídních nebo zastupujících třídních učitelů (třídu Oktáva A povede p. u. K. Maderová). Na programu jsou třídnické záležitosti.
Třída 1. A odjíždí na adaptační pobyt – obědy má hromadně odhlášeny.

3. září 2021
Vyučování bude probíhat v kmenových učebnách pod vedením třídních nebo zastupujících třídních učitelů (třídu Oktáva A povede p. u. K. Maderová, třídu Sextu A p. u. Z. Šichmanová). Na programu jsou třídnické záležitosti.
Třída 1. A je na adaptačním pobytu – obědy má hromadně odhlášeny.

Organizace vyučování od 6. 9. 2021
Od 6. 9. 2021 bude probíhat výuka podle rozvrhu hodin platného pro školní rok 2021/2022.

Informace k hygienickým a protiepidemickým opatřením
– stručný výtah, podrobnosti a přesné formulace najdete v tzv. manuálu MŠMT
(https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf)
• Roušky/respirátor jsou povinné jen ve společných prostorech. Ve třídě je musí nosit jen žáci, kteří nejsou očkovaní, neprodělali COVID a neabsolvovali povinné testování.
• Žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
• V případě zapomenutí/znehodnocení roušky/respirátoru je možné si jej ve výjimečných případech vyzvednout v kanceláři školy.
• Pokud žák odmítne nosit ochranný prostředek v případech, kdy to opatření nařizují, nemůže mu škola umožnit vzdělávání (nezletilého vyzvedává zákonný zástupce, zletilý odchází sám). Takový žák NENÍ automaticky omluven ze vzdělávání. Žákova absence musí být omluvena v souladu se školním řádem.
• Apelujeme na rodiče, aby žáky s příznaky nemoci neposílali do školy.

Testování
• Testování probíhá dle harmonogramu (ihned po příchodu třídy do školy) 1., 6. a 9. září testy z distribuce MŠMT. Žák si test provádí sám.
• Žáci si mohou přinést vlastní test (certifikovaný).
• Testovat se nemusí žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (AG ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů). Nahlásit a doložit tyto výjimky je nutné nejpozději při příchodu do školy třídnímu učiteli.
• Nepřítomní žáci budou testováni ihned po příchodu do školy.
Pravidla pro žáky, kteří odmítnou absolvovat testování (a nevztahuje se na ně žádná z výjimek):
• mohou se účastnit výuky;
• jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku (včetně vyučování ve třídě);
• jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m;
• nesmí cvičit ve vnitřních prostorech;
• nesmí zpívat.
Prosíme rodiče, aby zvážili pro a proti u všech variant. Neočkovaný a netestovaný žák by mohl být na základě těchto pravidel nutně jistým způsobem vyčleněn z kolektivu, což pro něj nemusí být příjemné.
Co se stane v případě pozitivního testu?
• Při pozitivním výsledku testu 1. září a 6. září některého žáka z dané třídy, se žák odebere do izolační místnosti.
• Pokud je žák pozitivně testován, nesmí se zúčastnit vzdělávání.
• Škola kontaktuje zákonného zástupce, aby si své dítě odvedl, a ten následně praktického lékaře. Návrat žáka do školy je možný až po negativním PCR testu nebo s potvrzením lékaře.
• Ostatní děti zůstávají ve třídě a učí se nadále (nebyly v kontaktu s pozitivním v předchozích dvou dnech).
• Při pozitivním výsledku 9. září odchází domů celá třída, která čeká na výsledek kontrolního PCR testu žáka. O dalším průběhu pak bude rodiče informovat ředitel školy.
Povinnost nahlásit návrat z ciziny:
Pokud žák strávil v posledních 14 dnech před nástupem do školy déle než 12 hodin, nebo v případě sousedních zemí 24 hodin, mimo území České republiky a nebyl očkován proti Covidu-19 nebo v posledních 180 dnech neprodělal onemocnění Covid-19, má povinnost (respektive jeho zákonný zástupce) tuto skutečnost oznámit třídnímu učiteli nebo vedení školy.
Pro tyto žáky platí následující pravidla (dle Ochranného opatření MZ č.j. MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN):
• Návrat ze země zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy) – žák se může účastni vzdělávání ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je však povinen používat respirátor (nikoliv roušku). Test na Covid-19 musí být proveden do 5 dnů od návratu do ČR.
• Návrat ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy) nebo země černé (země s extrémním rizikem nákazy) – žák se musí podrobit samoizolaci a do výsledku RT-PCR testu, který ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy.

Věříme, že se nám společně podaří vše zvládnout a budeme moci po 9. září 2021 skončit s testováním na covid-19 a od října odložit i roušky.

S pozdravem
Antonín Zgažar, zástupce ředitele školy