Přeskočit na obsah

Povinně zveřejňované informace

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace (dále jen „VaSG“), se sídlem Dukelská 1423/1, 792 01 Bruntál, IČO: 00601357 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Osobní údaje VaSG zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud VaSG zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od VaSG informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným VaSG;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané VaSG jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných VaSG, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů VaSG;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) VaSG;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči VaSG uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí Jobman, s.r.o., IČO: 27177726, se sídlem Livornská 449, Praha, 109 00, e-mail: dpo@dpohotline.cz, tel: +420 910 120 377

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.