Přeskočit na obsah

Školní koordinátor EVVO: Mgr. Miroslav Lojkásek

Školní koordinátor EVVO: Mgr. Miroslav Lojkásek

EVVO vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé populaci. EVVO klade důraz především na poznávání životního (přírodního i umělého) prostředí (člověka), na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Základní rámec pro EVVO vychází ze strategického dokumentu, Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR (dále jen SP EVVO ČR), který byl přijat usnesením vlády č. 1048/2000.

Školní program EVVO

ŠP EVVO Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Má za cíl zajistit šetrnější provoz školy, vytváření příjemného prostředí školy a jejího okolí a vést žáky k myšlení a jednání v souladu s principem udržitelného rozvoje. Během studia jsou žáci v rámci dlouhodobé strategie působení ŠP EVVO vedeni k porozumění vztahům v přírodě, chápání souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy. Jsou schopni vysvětlit vliv člověka na změny v přírodě, ke které se chovají ohleduplně a zodpovědně a následně jsou na veřejnosti schopni prezentovat a obhajovat své názory.

Akce a soutěže EVVO

Žáci Všeobecného a sportovního gymnázia se pravidelně účastní mnoha různě tematicky zaměřených akcí ve vztahu k této problematice. Jedná se zejména o dva projekty související s odpadovou problematikou:

1. Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.  www.recyklohrani.cz

2. Tonda obal

Tonda Obal je vzdělávací program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci papíru, plastů a skla. www.tonda-obal.cz

K pravidelným akcím škola využívá spolupráce s dalšími organizacemi v rámci environmentalistiky. Jedná se konkrétně o tyto instituce: Technické služby města Bruntálu, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. (ČOV Bruntál), Povodí Odry, státní podnik, Správa CHKO Jeseníky, ZOO Ostrava, Okresní myslivecká správa Bruntál, Stanice mladých přírodovědců Bruntál, Lesy ČR a. s., CEV Sluňákov a další. Zájemci o ekologii se také pravidelně a úspěšně účastní soutěží typu Biologická olympiáda všech věkových kategorií, Ekologické soutěže organizované ZŠ Okružní Bruntál, dále krajského kola soutěže Zlatý list organizované Českým svazem ochránců přírody na ZŠ Břidličná, přehlídky ekologických filmů Envofilm v Českém Těšíně a dalších.