O škole

Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj (www.msk.cz).
Gymnázium je školou s dlouholetou tradicí. Bylo první českou střední školou, která vznikla v Bruntále po osídlení českým obyvatelstvem po ukončení druhé světové války.
Za dlouhá léta své existence si gymnázium vydobylo své pevné místo mezi středními školami ve městě i v regionu.
Nabízíme studium ve všeobecně vzdělávacích oborech – Gymnázium čtyřleté a osmileté.
Naše škola je moderní, dynamicky se rozvíjející institucí, která připravuje své žáky převážně pro studium na vysokých školách, kam nastupuje přes devadesát procent absolventů. Poskytujeme kvalitní vzdělání v humanitních a přírodovědných předmětech.
Klademe důraz na výuku cizích jazyků, jimiž jsou angličtina, němčina, francouzština, ruština a nově také španělština.
Zájemci mohou vycestovat i mimo hranice České republiky, zdokonalit si znalosti cizího jazyka a poznat místní reálie Anglie, Irska a německy mluvících zemí.
V dnešní moderní době nezůstáváme pozadu ani ve výuce v informačních a komunikačních technologiích.
Můžeme se pyšnit moderními laboratořemi fyziky, chemie a biologie, jejíž technické vybavení žákům poskytuje kvalitní i atraktivní studium přírodovědných předmětů.
Pro bruntálskou veřejnost škola již několikátým rokem pořádá podzimní Den vědy.
Pravidelnou součástí výuky se stalo pořádání lyžařských, sportovně turistických kurzů a také regionálních týdnů.
Výuka naukových předmětů je doplněna exkurzemi, odbornými přednáškami a semináři.
Učitelé jsou motivováni využívat moderní výukové metody a prostředky. Výuka ve škole je plně aprobovaná.
Je kladen důraz na spolupráci s rodiči a všemi sociálními partnery školy.
Studentům jsou k dispozici výchovný poradce, školní psycholog a metodik prevence.
Škola nezapomíná ani na tradiční gymnaziální akce jakými jsou studentská akademie, školní ples nebo poslední zvonění.
V nabídce mimoškolních aktivit jsou např. kroužky střelecký, robotiky a volejbalu.
Žákům 5. a 9. tříd ZŠ nabízíme dvouměsíční přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka a možnost zkusit si přijímací zkoušky nanečisto.
Historická budova gymnázia prošla v posledních letech zásadními změnami – výměnou oken, sanací sklepních prostorů a opravou střechy a fasády.
Bližší informace naleznete na gymbru.cz a facebooku @gymbru.