O škole

Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj (www.msk.cz).

Gymnázium je školou s dlouholetou tradicí. Bylo první českou střední školou, která vznikla v Bruntále po osídlení českým obyvatelstvem po ukončení druhé světové války.

Za dlouhá léta své existence si gymnázium vydobylo své pevné místo mezi středními školami ve městě i v regionu.

Vedle všeobecného studia čtyřletého a osmiletého nabízí i čtyřletý obor se sportovní přípravou.

Gymnázium je moderní, dynamicky se rozvíjející školou, která připravuje své žáky převážně pro studium na vysokých školách, kam nastupuje přes devadesát procent absolventů.

Gymnázium poskytuje kvalitní vzdělání v humanitních a přírodovědných předmětech.

Klade důraz na výuku cizích jazyků, jimiž jsou angličtina, němčina, francouzština, ruština a nově také španělština.

Zájemci mohou vycestovat i mimo hranice České republiky, zdokonalit si znalosti cizího jazyka a poznat místní reálie Anglie, Irska, Ruska a německy mluvících zemí.

V dnešní moderní době nezůstává pozadu ani výuka v informačních a komunikačních technologiích.

Škola se může pyšnit moderními laboratořemi fyziky, chemie a biologie, jejíž technické vybavení žákům poskytuje kvalitní i atraktivní studium přírodovědných předmětů.

Pro bruntálskou veřejnost škola již několikátým rokem pořádá podzimní Den vědy.

Obor se sportovní přípravou nabízí lyžování, biatlon a basketbal.

Pravidelnou součástí výuky se stalo pořádání lyžařských, sportovně turistických kurzů a také regionálních týdnů.

Výuka naukových předmětů je doplněna exkurzemi, odbornými přednáškami a semináři.

Učitelé jsou motivováni využívat moderní výukové metody a prostředky. Výuka ve škole je plně aprobovaná.

Je kladen důraz na spolupráci s rodiči a všemi sociálními partnery školy.

Studentům jsou k dispozici výchovný poradce, školní psycholog a metodik prevence.

Škola nezapomíná ani na tradiční gymnaziální akce jakými jsou studentská akademie, školní ples nebo poslední zvonění.

V nabídce mimoškolních aktivit jsou např. kroužky střelecký, robotiky a volejbalu.

Žákům 5. a 9. tříd ZŠ nabízí dvouměsíční přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka a možnost zkusit si přijímací zkoušky nanečisto.

Historická budova gymnázia prošla v posledních letech zásadními změnami – výměnou oken, sanací sklepních prostorů a v současné době začínají práce na opravě krovů, střechy a fasády školy.

Bližší informace naleznete na www.gymbru.cz a Facebooku @gymbru.