Přeskočit na obsah

Poradenství

Školní poradenské pracoviště

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení poskytuje naše škola bezplatně standardní poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Vedení školy společně s ostatními pracovníky klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Na naší škole zabezpečují poradenské služby:

výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Lenka Maradová – konzultační hodiny pro školní rok 2022/23:  úterý 14:00-14:30 hod.

školní metodik prevence Mgr. Vladimír Zatloukal – konzultační hodiny pro školní rok 2022/23:  úterý 10:00-10:30 hod.

školní psycholog Mgr. Helmut Bley – konzultační hodiny pro školní rok 2022/23:  středa 7:30-16:00 hod.

školní asistentka Bc. Dana Rozprýmová – konzultace pro školní rok 2022/23: dle předchozí domluvy prostřednictvím mailu

Cíle tohoto týmu, vedení školy i všech pedagogů naší školy jsou:

 • zkvalitnit sociální klima školy
 • pracovat se všemi aktivními činiteli školního prostředí – žáky, učiteli, zákonnými zástupci žáků
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky ohroženými školním neúspěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • sledovat výskyt rizikových forem chování, reagovat na ně vhodnými opatřeními a průběžně získávat informace pro tvorbu školního preventivního programu, vyhodnocovat jeho efektivitu, spolupracovat s externími subjekty prevence
 • metodicky zajišťovat zvýšení preventivních kompetencí všech subjektů školního prostředí
 • poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření RVP
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením
 • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
 • spolupracovat nejen se žáky samotnými, ale i jejich rodiči, případně celou rodinou
 • vytvářet strategie zaměřené na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • průběžně pracovat s žákovskými kolektivy a ovlivňovat prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy
 • zjišťovat individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • provádět prevenci školní neúspěšnosti, krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků
 • provádět pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků
 • koordinovat kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…)
 • zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu
 • poskytovat konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu
 • zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP