Předmětové komise

ČLENOVÉ KOMISE
Mgr. Zuzana Šichmanová – předsedkyně předmětové komise
Mgr. Olga Grenarová
Mgr. Kateřina Grygová
Jiří Havelka
Mgr. Jarmila Lázničková
Mgr. Petr Melichar
RNDr. Jan Votruba

CÍLE MATEMATIKY

Matematika rozvíjí především logické myšlení, ale také paměť. Napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. Učí pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit.
Neméně významným aspektem je rozvoj geometrické představivosti, jak v rovině, tak v prostoru. Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojení strategie řešení úloh a problémů, v ovládnutí nástrojů potřebných pro středoškolské a vysokoškolské studium i pro běžný život, v pěstování schopnosti aplikace.
Během studia si žáci uvědomují, že matematika nachází uplatnění ve všech oborech lidské činnosti, nejvíce však v informatice, fyzice, chemii, technice a ekonomii. 

VÝUKA MATEMATIKY

Matematika je povinným vyučovacím předmětem ve všech ročnících studia na našem gymnáziu. V každém ročníku jsou některé hodiny matematiky půlené, což umožňuje lepší pochopení a procvičení učiva a individuální přístup vyučujícího k  žákům. 

V posledních dvou ročnících studia si žák může zvolit Seminář z matematiky, který slouží k intenzivnímu procvičování, ale i k prohlubování učiva matematiky, dále k přípravě na maturitní zkoušku z matematiky (především na její profilovou část – školní ústní zkoušku) a k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy.

V posledním ročníku studia si žák může zvolit volitelný předmět Matematika 2, který je zaměřen na opakování a systematizaci učiva matematiky a slouží především k přípravě na společnou část maturitní zkoušky (didaktický test).

Zájemci o studium na vysokých školách technického, matematicko-přírodovědného, ekonomického, lékařského či uměleckého zaměření si mohou v posledních dvou ročnících zvolit volitelný předmět Deskriptivní geometrie. Kromě zopakování a prohloubení znalostí ze stereometrie získají znalosti ze základních zobrazovacích metod (kótované promítání, Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie), jejichž pochopení je klíčem k úspěchu při studiu na zvolené vysoké škole.

SOUTĚŽE

V průběhu studia se mohou žáci zúčastnit následujících soutěží:

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM

Matematická olympiáda (kategorie Z6, Z7, Z8, Z9)

Pythagoriáda (pro primu, sekundu a tercii) 

Matematický a přírodovědný klokan (kategorie Benjamin a Kadet)

BRLOH – brněnská logická hra (internetová soutěž týmů)

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

Matematická olympiáda (kategorie A, B, C) 

Matematický a přírodovědný klokan (kategorie Junior a Student)

UČEBNICE

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM

Škola žákům zapůjčuje učebnice Matematika pro základní školy a víceletá gymnázia (FRAUS).

Podle pokynů vyučujícího si žáci kupují Pracovní sešity do matematiky pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia (TV Graphics).

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

Podle pokynů vyučujícího si žáci kupují pracovní sešity Matematika pro střední školy nakladatelství Didaktis

kvinta, 1. ročník

 1. díl – Základní poznatky – zkrácená verze
 2. díl – Výrazy, rovnice a nerovnice – zkrácená verze

sexta, 2. ročník

 1. díl – Funkce I. – zkrácená verze
 2. díl – Funkce II. – zkrácená verze

Učebnice si žáci kupují podle pokynů vyučujícího z následující nabídky.

Doporučené publikace:

– učebnice k pracovním sešitům Matematika pro střední školy (Didaktis)

– učebnice s rozšiřujícím obsahem Matematika pro gymnázia (Prometheus)

– hybridní učebnice Matematika s nadhledem od prváku k maturitě (FRAUS)

– učebnice psané žákovským slangem Matika pro spolužáky

– pracovní sešity edice Maturita nakladatelství Didaktis

– pracovní sešity Maturita v pohodě nakladatelství TAKTIK

– Matematické, fyzikální a chemické tabulky (Prometheus)

 Sbírky úloh doporučené pro všechny ročníky:

F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (Prometheus)

M. Hudcová, L. Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)

Deskriptivní geometrie – doporučená literatura:

H. Harant, O. Lanta: Deskriptivní geometrie pro II. a III. ročník SVVŠ

J. Korch, K. Mészárosová, B. Musálková: Deskriptivní geometrie pro 1. ročník SPŠ stavebních

E. Maňásková: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie

Členové komise
Mgr. Jana Fotopulosová – předsedkyně předmětové komise
Mgr. Hana Hrtoňová
Mgr. Kateřina Jedličková
PaedDr. Marie Juránová
PhDr. Mgr. Martin Krýza
Mgr. Petra Tomanová

Poslání a obsah předmětu

„Všichni lidé mají právo osvojit si svůj mateřský jazyk.”

Kvalita jazykového vzdělání patří k určujícím znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti člověka. Osvojení a užívání mateřského jazyka v mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodní a společenské skutečnosti, duchovního bohatství, je podmínkou úrovně dorozumívání s lidmi a komunikace v různých sférách života. Schopnost vyjadřování je těsně spjata s celkovým intelektovým rozvojem žáků.

Vyučování českému jazyku na gymnáziu vede žáky k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, k rozvíjení mluveného a psaného vyjadřování, přispívá svým zaměřením i svým obsahem k vytváření citlivého osobního vztahu k jazyku jako důležité složce národní kultury, k poznání bohatého rozvoje současného jazyka a jeho spojení s dějinami národa, vychovává žáky k vlastenectví, humanitě a demokracii.

Cílem literárního vzdělání je, aby si žáci osvojili takové základy literární kultury, které by se staly východiskem jak pro jejich další vzdělávání a sebevzdělávání, tak pro jejich aktivní celoživotní čtenářství. Základním prostředkem realizace tohoto cíle je literární dílo a jeho interpretace.

Výuka českého jazyka a literatury je ve všech ročnících povinná, žáci z tohoto předmětu skládají maturitní zkoušku. Žáci posledních dvou ročníků vyššího gymnázia mají možnost zvolit si literární seminář.

Literární seminář

V posledních dvou ročnících studia si žák může zvolit Literární seminář, který slouží k procvičování a prohlubování učiva a k přípravě na maturitní zkoušku z českého jazyka.

Soutěže

Olympiáda v českém jazyce (I. kategorie pro tercii a kvartu; II. kategorie pro kvintu – oktávu a 1. – 4. ročník)

Česká lingvistická olympiáda (kvinta – oktáva a 1. – 4. ročník)

Celostátní přehlídka dětských recitátorů (prima – kvarta)

Wolkerův Prostějov (kvinta – oktáva a 1. – 4. ročník)

Exkurze

Divadelní představení

Učebnice

Nižší gymnázium

– soubor učebnic Fraus pro 6. – 9. ročník – nová generace (Český jazyk, Pracovní sešit, Čítanka).

(Učebnice žákům poskytuje škola zdarma. Pracovní sešit si žáci kupují.)

Vyšší gymnázium

Kvinta, 1. ročník

Kostečka, J.: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. SPN Praha.

Slanař, O.: Čítanka 1 k LITERATUŘE. Nakl. P. Velanová – VYUKA.CZ Třebíč.

Soukal, J.: Literatura pro 1. ročník gymnázií. SPN Praha.

Soukal, J.: Čítanka pro 1. ročník gymnázií. SPN Praha.

Sexta, 2. ročník

Kostečka, J.: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. SPN Praha.

Kostková, M.: Čítanka 2 k LITERATUŘE. Nakl. P. Velanová – VYUKA.CZ Třebíč.

Soukal, J.: Literatura pro 2. ročník gymnázií. SPN Praha.

Soukal, J.: Čítanka pro 2. ročník gymnázií. SPN Praha.

Septima, 3. ročník

Kostečka, J.: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. SPN Praha.

Mašková, D.: Čítanka 3 k LITERATUŘE. Nakl. P. Velanová – VYUKA.CZ Třebíč.

Soukal, J.: Literatura pro 3. ročník gymnázií. SPN Praha.

Soukal, J.: Čítanka pro 3. ročník gymnázií. SPN Praha.

Oktáva, 4. ročník

Kostečka, J.: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií. SPN Praha.

Krausová, L.; Foldyna, L.: Čítanka 4 k LITERATUŘE. Nakl. P. Velanová – VYUKA.CZ Třebíč.

Soukal, J.: Literatura pro 4. ročník gymnázií. SPN Praha.

Soukal, J.: Čítanka pro 4. ročník gymnázií. SPN Praha.

Všechny ročníky

kol.: LITERATURA – přehled středoškolského učiva. Nakl. P. Velanová – VYUKA.CZ Třebíč.

Doporučeno: Pravidla českého pravopisu (školní vydání). Praha 1993.

Informace o státních maturitních zkouškách můžete získat na www.cermat.cz.

Členové komise  
Mgr. Markéta Bystrická  – předsedkyně předmětové komise 
Mgr. Lucie Kováčová 
Mgr. Anna Románková 
Mgr. Petr Skřivánek
Mgr. Martina Klimešová

Výuka anglického jazyka  

Anglický jazyk je povinným vyučovacím předmětem ve všech ročnících studia na našem gymnáziu.   
V rámci výuky anglického jazyka zařazujeme nejrůznější aktivity pro obohacení a zpestření výuky, jako například pravidelné divadelní představení v anglickém jazyce, přítomnost rodilého mluvčího v hodinách, účast na různých projektových dnech ve škole i mimo ni, účast na mezinárodních projektech a partnerstvích škol, jazykové výjezdy žáků do zahraničí a další.   
V posledních dvou ročnících studia si žák může zvolitKonverzaci v angličtině, která slouží k intenzivnímu procvičování komunikačních dovedností, obohacení slovní zásoby, seznámení s reáliemi, kulturou a tradicemi anglicky mluvících zemí, a dále také k přípravě na maturitní zkoušku z anglického jazyka i k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy.  
V posledním ročníku studia si žák může zvolit volitelný předmětSeminář z anglického jazykakterý je zaměřen na opakování a prohloubení mluvnice anglického jazyka, rozvíjení poslechových dovedností a získání znalostí a dovedností v oblasti psaného projevu. Tento seminář slouží především k přípravě na společnou část maturitní zkoušky (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška). 
 

Soutěže

V průběhu studia se mohou žáci zúčastnitrůzných soutěží, jako například olympiády v anglickém jazyce (školní, okresní a krajská kola) či mezinárodní soutěže Best in English 

Učebnice

Nižší gymnázium 
Project Fourth Edition úrovně 2-5, učebnice + pracovní sešit 
Vyšší gymnázium 
English File Fourth EditionPre-IntermediateIntermediateUpper-Intermediateučebnice + pracovní sešit 

 

 Další aktivity

Ve spolupráci s jazykovou školou Hello nabízíme žákům přístup k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge Exams na všech úrovních (Young Learners Exams, KET, PET, FCE, CAE). Žáci všech věkových kategorií (9 – 19 let) mohou složit zkoušku na nečisto (takzvaný Pre-Test), navštěvovat přípravný kurz na danou úroveň, či složit daný Cambrigde certtifikát přímo v budově naší školy, neboť se stáváme partnerskou školou a školícím střediskem právě pro tyto zkoušky. 
Členové komise:
Mgr. Lucie Kováčová (ruský jazyk) – předsedkyně komise
Gabriela Antlová (španělský jazyk)
Mgr. Kristina Maderová (německý jazyk)
Mgr. Jana Schwarz (německý jazyk, ruský jazyk)
Mgr. Petra Tomanová (francouzský jazyk)

 

Výuka cizích jazyků

Francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk

Osmileté studium

Při osmiletém studiu začíná výuka druhého cizího jazyka po 2 letech studia (v tercii) a trvá 6 let. Třída je zpravidla rozdělena na dvě jazykové skupiny na základě zájmu žáků. Studium druhého cizího jazyka je možné v oktávě ukončit maturitní zkouškou.

Čtyřleté studium

Při čtyřletém studiu trvá výuka dalšího cizího jazyka 4 roky. Výuka probíhá ve dvou variantách:

a) je zahájena od základů, jestliže se studenti tomuto jazyku na základní škole neučili.

b) je-li vytvořena skupina studentů, kteří získali základní znalosti na ZŠ, navazuje výuka na tyto znalosti a pokračuje dál.

V obou případech je možné výuku zakončit maturitní zkouškou.

Semináře

Ve dvou posledních ročnících, tzn. ve 3. a 4. ročníku čtyřletého a septimě a oktávě osmiletého studia, si mohou žáci zvolit seminář Konverzace v cizím jazyce jako povinně volitelný jednoletý předmět. Semináře slouží k rozvoji komunikativních schopností a jako příprava k maturitní zkoušce. Maturitní zkouška však není účastí v semináři podmíněna.

V rámci výuky cizích jazyků zařazujeme doplňkové aktivity pro obohacení a zpestření výuky – divadelní představení v cizím jazyce, účast na projektových dnech, účast v soutěžích. K prohlubování znalostí a seznamování se s životem a kulturou v cizích zemích organizuje škola poznávací cesty. Naši žáci měli možnost vycestovat na Podkarpatskou Rus, do Pobaltí a Ruska, zúčastnit se poznávacích cest do Švýcarska a Rakouska. V rámci projektu EU studenti vycestovali na studijní pobyty do Německa a Francie.

Učebnice

Francouzský jazyk

Výuka probíhá podle učebnic Le français ENTRE NOUS 1, nakladatelství Fraus a Connexions 1 – 3, nakladatelství Didier Paris.

Dále se pracuje s řadou učebnic nakladatelství CLÉ International: Grammaire progressive du français, Vocabulaire progressif du français, Grammaire en dialogues, Vocabulaire en dialogues a jako součást přípravy k maturitě jsou využívány učebnice Francouzština – maturitní příprava a Francouzština, otázky & odpovědi, nakladatelství INFOA.

Německý jazyk

III.A – Beste Freunde 1

IV.A – Beste Freunde 2

VI.A – Beste Freunde 4

VII.A – Super! 3

VIII.A – Super! 3 / doplněk: Deutschsprachige Länder (Fragment) + Maturitní příprava (Infoa)

1.A – Beste Freunde 2 nebo 3 (podle úrovně nově příchozích žáků)

2.A – Beste Freunde 4

3.A – Super! 2

4.A – Super! 2 / doplněk: Deutschsprachige Länder (Fragment)

Ruský jazyk

Výuka probíhá na nižším i vyšším gymnáziu podle učebnic řady Snova Klass!, (nakladatelství Klett) a v průběhu 3. ročníku/septimy žáci přecházejí na učebnice Maturitní příprava (nakladatelství INFOA).

Španělský jazyk

Výuka probíhá podle učebnic Aventura nakladatelství Klett.

Členové komise:
PhDr. Mgr. Martin Krýza – předseda předmětové komise
Mgr. Alena Musilová
Mgr. Martina Klimešová
Mgr. Zuzana Šichmanová
Mgr. Kateřina Grygová

Společenské vědy jsou na gymnáziu vyučovány v předmětech občanská výchova (OV), základy společenských věd (ZSV) a společenskovědní seminář (SVS).

Občanská výchova (OV) je vyučována na nižším stupni osmiletého gymnázia. Jejím cílem je poskytnout informace o člověku, jeho životním stylu, o společnosti a jejím uspořádání, o světě práce, o základech mravnosti a slušného chování.

Základy společenských věd (ZSV) jsou součástí studia ve vyšších ročnících. Poskytují studentům orientaci v základních problémech nejdůležitějších humanitních oborů, např. psychologie, sociologie, politologie, ekonomie, právní vědy a filozofie. Znalosti ze společenských věd naši absolventi uplatní v praktickém životě a v neposlední řadě i při studiu na vysoké škole.

Společenskovědní seminář (SVS) je volitelným předmětem pro 3. a 4. ročník. Je určen zájemcům o maturitu ze ZSV a vysokoškolské studium společenských věd. Prohlubuje a systematizuje poznatky osvojené zejména v předmětu ZSV.

Soutěže a exkurze

V rámci našich předmětů se žáci úspěšně zúčastňují množství společenskovědních soutěží, např. Euroscola, Europasecura (soutěže o EU), Nebojme se myslet (filozofická soutěž) atd.

Výuka společenskovědních předmětů je také doplňována řadou exkurzí, které se tematicky vztahují k učivu jednotlivých ročníků (okresní soud, městský úřad, úřad práce apod.)

Učebnice

Učebnice pro OV:

Milan Valenta: Občanská výchova pro 6. – 9. ročník

Učebnice pro ZSV:

Odmaturuj ze společenských věd (Didaktis)

Základy společenských věd pro střední školy I – III (Fortuna)

Členové komise:
Mgr. Antonín Zgažar – předseda předmětové komise
Mgr. Alena Musilová
Mgr. Anna Románková

Výuka dějepisu

Historie se na naší škole vyučuje v následujících předmětech:

 1. Dějepis
 2. Semináře z dějepisu
 3. Seminář novodobých dějin

Dějepis je volitelným maturitním předmětem v profilové části maturitní zkoušky. Maturuje se formou ústní zkoušky.

 1. Dějepis

Je povinným předmětem ve všech ročnících studia – učí se 2 hodiny týdně – ve dvou cyklech:

 1. cyklus od primy po kvartu
 2. cyklus od kvinty až po oktávu pro osmileté studium a od 1. až po 4. ročník čtyřletého studia

Obsahem výuky jsou dějiny lidské společnosti od pravěku po současnost, probírají se souběžně dějiny světové a národní.

 1. Seminář z dějepisu

Je volitelným předmětem pro žáky posledních dvou ročníků studia. Jsou jednoleté a nenavazují na sebe. Určeny jsou pro ty, kteří chtějí maturovat z dějepisu, studovat ho na vysoké škole, nebo zájemcům o historii.

 1. Seminář novodobých dějin

Je  volitelným předmětem pro žáky posledního roku studia. Je určen těm, kteří maturují z dějepisu a také všem zájemcům o moderní historii.

Učebnice

Prima – kvarta – žáci dostávají zapůjčeny učebnice od školy z vydavatelství SPN

Kvinta/1. ročník – oktáva/4.ročník – učebnice jsou pouze doporučené, žáci si je kupují sami

Kvinta, 1. ročník

Popelka, M., Válková, V.: Dějepis 1 pro gymnázia a SŠ. Pravěk a starověk. SPN Praha.

Čornej, P., Čornejová I., Parkan, F.: Dějepis 2 pro gymnázia a SŠ. Středověk a raný novověk. SPN Praha.

Sexta, 2. ročník

Čornej, P., Čornejová I., Parkan, F.: Dějepis 2 pro gymnázia a SŠ. Středověk a raný novověk. SPN Praha.

Hlavačka, M.: Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ. Novověk. SPN Praha.     

Septima, 3. ročník

Hlavačka, M.: Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ. Novověk. SPN Praha.    

Kuklíkovi, J. a J.: Dějepis 4 pro gymnázia a SŠ. Nejnovější dějiny. SPN Praha.

Oktáva, 4. ročník 

Kuklíkovi, J. a J.: Dějepis 4 pro gymnázia a SŠ. Nejnovější dějiny. SPN Praha

Doporučeno:

Atlas světových dějin 1. díl (Pravěk-středověk). Kartografie Praha.
Atlas světových dějin 2. díl (Středověk-novověk). Kartografie Praha.
Atlas českých dějin 1. díl (do roku 1618). Kartografie Praha.
Atlas českých dějin 2. díl (od roku 1618). Kartografie Praha.

Exkurze

Všechny dějepisné předměty jsou doplněny v každém ročníku tematickými dějepisnými a vlastivědnými exkurzemi. Pro žáky tercie a sexty (2. ročníku) je určen ve spolupráci se zeměpisem regionální týden po historických, kulturních, technických a přírodních památkách našeho regionu.

Muzeum Bruntál

Státní okresní archiv v Bruntále se sídlem v Krnově

Slezské muzeum v Opavě

Archeopark Chotěbuz

Středověký hrad podle výběru

Technické památky na dolování zlata v našem regionu

Technické památky v Ostravě

Památník II. světové války v Hrabyni

Areál čs. opevnění z 1. ČSR v Darkovičkách

Bývalý německý koncentrační tábor Osvětim

Historická města ČR, Slovenska, Polska i dalších zemí Evropy

Soutěže

Dějepisné soutěže, kterých se naše gymnázium účastní

Dějepisná olympiáda

– celostátní soutěž

– je určena pro žáky tercie a kvarty, mohou se zúčastnit i žáci z primy a sekundy

Hrátky s historií

-okresní zábavná historická hra pro tříčlenná družstva, kterou organizují učitelé dějepisu

-je určena pro žáky nižšího gymnázia

Dějepisná soutěž

 -mezinárodní česko-slovenská soutěž o dějinách Československa

 -je určena pro žáky vyššího gymnázia

Slezské hrady a zámky

– mezinárodní soutěž pro žáky středních škol ležících na území Slezska (dnešní části ČR, Polska a 

  Německa)

-koná se jednou za 2 roky

-je určena žákům 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia

Pražská medzinárodná konferencia slovenských stredoškolákov v ČR a ich hostí

 -mezinárodní soutěžní přehlídka odborných prací na vyhlášené téma podporující česko –slovenskou

  vzájemnost

 – je určena pro žáky všech ročníků

Zpracoval: Mgr. Antonín Zgažar

Členové komise
RNDr. Jan Votruba – předseda předmětové komise
Mgr. Olga Grenarová
Mgr. Jarmila Lázničková
Mgr. Petr Melichar

Výuka fyziky

Fyzika je povinným předmětem ve všech ročnících nižšího gymnázia a v prvních třech ročnících gymnázia vyššího. Ve čtvrtém ročníku vyššího gymnázia si ji žáci pak mohou vybrat jako volitelný předmět. Ve třetím a čtvrtém ročníku vyššího gymnázia si mohou žáci dále zvolit seminář z fyziky. Náplní seminářů je prohlubování a rozšiřování učiva, opakování k maturitě a příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Výuka fyziky probíhá ve stupňovité učebně fyziky vybavené počítačem, dataprojektorem a vizualizerem. Praktické vědomosti z výuky fyziky si žáci ověřují v laboratoři fyziky také vybavené počítačem, dataprojektorem a vizualizerem a dále meteostanicí.

V rámci výuky fyziky jsou pro žáky pořádány exkurze do Expozice času ve Šternberku, Planetária v Ostravě a některého ze vzdělávacích center.

Soutěže

V průběhu studia se mohou žáci zúčastnit následujících fyzikálních soutěží:

Nižší gymnázium

Archimediáda (pro sekundu)

Olympiáda z fyziky (pro tercii a kvartu)

Vyšší gymnázium

Olympiáda z fyziky (pro 1. – 4. ročník čtyřletého studia, kvintu – oktávu osmiletého studia)

Učebnice

Žákům nižšího gymnázia učebnice bezplatně zapůjčuje škola, pro žáky gymnázia vyššího jsou pak doporučeny učebnice následující:

Kvinta, 1. ročník

RNDr. Milan Bednařík, CSc., RNDr. Miroslava Široká, CSc.: Fyzika pro gymnázia. Mechanika. Prometheus, spol. s.r.o.

Sexta, 2. ročník

RNDr. Karel Bartuška, prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.: Fyzika pro gymnázia.

Molekulová fyzika a termika. Prometheus, spol. s.r.o.

Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., PaedDr. Přemysl Šedivý: Fyzika pro gymnázia. Elektřina a magnetismus. Prometheus, spol. s.r.o.

Septima, 3. ročník

Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.: Fyzika pro gymnázia. Mechanické kmitání a vlnění. Prometheus, spol. s.r.o.

Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., PaedDr. Přemysl Šedivý: Fyzika pro gymnázia. Elektřina a magnetismus. Prometheus, spol. s.r.o.

Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.: Fyzika pro gymnázia. Optika. Prometheus, spol. s.r.o.

RNDr. Karel Bartuška: Fyzika pro gymnázia. Speciální teorie relativity. Prometheus, spol. s.r.o.

Doc. Ing. Ivan Štoll, CSc.: Fyzika pro gymnázia. Fyzika mikrosvěta. Prometheus, spol. s.r.o.

Další literatura

RNDr. Karel Bartuška: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I, II, III, IV. Prometheus, spol. s.r.o.

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Prometheus, spol. s.r.o.

ČLENOVÉ KOMISE
Jiří Havelka – předseda předmětové komise
Mgr. Kateřina Grygová
Mgr. Lenka Maradová
Mgr. Zuzana Šichmanová

CÍLE CHEMIE

Při výuce chemie mají žáci získat představu o molekulové stavbě látek a základních chemických, fyzikálně-chemických a biochemických dějích. Důraz je kladen na souvislosti s ostatními přírodovědnými předměty a na zásadní vliv chemických dějů na životní prostředí.

Žák je veden k tomu, aby:

– rozuměl základním typům chemických reakcí a znal jejich postavení v přírodě a v každodenním životě,

– využíval matematický aparát k základním chemickým výpočtům,

– aplikoval své znalosti při provádění laboratorních cvičení,

– při provádění laboratorních cvičení účinně spolupracoval ve skupině 

VÝUKA CHEMIE

Chemie je na našem gymnáziu povinným vyučovacím předmětem

– u osmiletého studia – od sekundy do septimy

– u čtyřletého studia – od prvního do třetího ročníku

Ve škole je laboratoř chemie, kde mají žáci praktická laboratorní cvičení.

V posledním ročníku studia si mohou žáci zvolit volitelný předmět Chemie 2, který slouží k prohloubení a rozšíření učiva chemie.

V posledních dvou ročnících studia si mohou žáci zvolit Seminář z chemie, který slouží k rozšíření učiva chemie, přípravě na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na vysoké školy.

SOUTĚŽE

V průběhu studia se žáci mohou zúčastnit Chemické olympiády (kategorie A, B, C, D).

UČEBNICE

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM

Škola žákům zapůjčuje učebnice Hravá chemie 8, 9 (nakladatelství Taktik).

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

Doporučené učebnice, které si žáci kupují dle pokynů vyučujícího:
Aleš Mareček, Jaroslav Honza – Chemie pro čtyřletá gymnázia (díl 1, 2 a 3)

Členové komise

Mgr. Radovan Jílka – předseda předmětové komise

Mgr. Vladimír Zatloukal

Mgr. Miroslav Lojkásek

Výuka biologie

Biologie je povinný vyučovací předmět ve všech ročnících nižšího gymnázia a v 1., 2. a 3. ročníku vyššího gymnázia. V 1. a 2. ročníku na VG jsou v rámci výuky realizovány laboratorní práce umožňující propojit probírané teoretické učivo s praxí.

Ve 3.  ročníku vyššího gymnázia si žáci mohou zvolit předmět Seminář z biologie, který slouží k rozšíření a procvičení učiva. V maturitním ročníku je možné zvolit si jednak předmět Biologie 2 a Seminář z biologie jako přípravu k maturitě a  přijímací zkoušky na VŠ.

Soutěže a exkurze

V průběhu studia se žáci mohou zúčastnit celostátní soutěže Biologická olympiáda, organizované MŠMT a dále biologicko-ekologických soutěží Zlatý list, který každoročně pořádá ČSOP a oblastního kola soutěže Ekologická soutěž v Bruntále.

Každoročně jsou zařazována biologická témata v rámci exkurzí do zoologických zahrad v Olomouci a Ostravě, při návštěvě ČOV Bruntál, CHKO Jeseníky, při realizaci Regionálního týdne a Sportovně turistického kurzu a dalších.

Učebnice

Nižší gymnázium

Učebnice biologie pro základní školy a víceletá gymnázia:

(Nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s.)

Prima – – – Zoologie – Botanika

Sekunda – – – Zoologie – Botanika

Tercie – – – Biologie člověka pro ZŠ

Kvarta – – – Geologie – Ekologie

Vyšší gymnázium

Učebnice biologie pro střední školy:

Biologie pro gymnázia – Jan Jelínek, Vladimír Zicháček (Nakladatelství Olomouc) 1. – 4. ročník

Biologie rostlin pro gymnázia – Jan Kincl (Nakladatelství Fortuna) 1. ročník

Biologie živočichů pro gymnázia – Jaroslav Smrž (Nakladatelství Fortuna) 1. – 2. ročník

Biologie člověka pro gymnázia – Novotný Ivan, Michal Hruška (Nakladatelství Fortuna) 3. ročník

Ekologie – Jiří Šlégl (Nakladatelství Fortuna) 3. ročník

Genetika – Jan Šmarda (Nakladatelství Fortuna) 3. ročník

Obecná biologie – Kubišta Václav (Nakladatelství Fortuna) 1. – 4. ročník

Členové komise
Mgr. Martina Klimešová – předsedkyně předmětové komise
Mgr. Miroslav Lojkásek
Mgr. Jana Schwarz

Výuka zeměpisu

Zeměpis je povinný vyučovací předmět ve všech ročnících nižšího gymnázia a v 1., 2. a 3. ročníku vyššího gymnázia.

Ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia si žáci mohou zvolit předmět Seminář ze zeměpisu, který slouží k rozšíření a procvičení učiva a také jako příprava na maturitní zkoušku ze zeměpisu.

Soutěže

V průběhu studia se žáci mohou zúčastnit soutěží Zeměpisné olympiády a Eurorébusu.

Učebnice

Nižší gymnázium

Učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia:

(Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o)

Prima              Přírodní prostředí Země

Sekunda          Zeměpis světa 1, 2

Tercie              Zeměpis světa 3

                         Zeměpis naší vlasti

Kvarta             Současný svět

Vyšší gymnázium

Učebnice zeměpisu pro střední školy:

(Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o)

 1. ročník Příroda a lidé Země
 2. ročník Zeměpis České republiky, Regionální zeměpis světadílů
 3. ročník Regionální zeměpis světadílů

Doporučené pro maturanty:

Maturita ze zeměpisu (Otázky a testy)

Školní atlas dnešního světa

Členové komise
PaedDr. Marie Juránová – předsedkyně komise
Mgr. Jana Fotopulosová
Mgr. Hana Hrtoňová
Mgr. Kateřina Jedličková
“VITA BREVIS, ARS LONGA.”
„Život krátký, umění trvalé jest.” (Seneca)

Estetická výchova se dělí na dvě části – na Hudební výchovu a Výtvarnou výchovu. Na nižším gymnáziu jsou obě výchovy povinné pro všechny čtyři ročníky, na vyšším gymnáziu je povinný jen jeden vybraný předmět, jehož výuka je realizována v 1. – 2. ročníku (čtyřleté studium) a V. – VI. ročníku (osmileté studium).

„QUAM QUISQUE NORIT ARTEM, IN HAC SE EXERCEAT.”
„Ať se každý zdokonaluje v tom umění, v němž se vyzná.” (Aristofanes)

 

Poslání a obsah předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Hudební výchova rozvíjí hudební schopnosti a dovednosti žáků, jejich hlasovou kulturu, melodické a harmonické cítění, smysl pro rytmus, formu. Žáci si osvojí teoretické i praktické poznatky a získají přehled o naší a světové hudební kultuře. Bezprostředně se s hudbou setkávají i na koncertech a hudebních pořadech.

Učebnice

Prima

Charalambidis, A. a kol.: Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ, SPN Praha

Sekunda

Charalambidis, A. a kol.: Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ, SPN Praha

Tercie

Charalambidis, A. a kol.: Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ, SPN Praha

Kvarta

Charalambidis, A. a kol.: Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ, SPN Praha

Kvinta, 1. ročník

Charalambidis, A., Císař, Z., Hurník, L.: Hudební výchova 1 pro gymnázia. SPN Praha.

Sexta, 2. ročník

Charalambidis, A., Císař, Z., Hurník, L.: Hudební výchova 2 pro gymnázia. SPN Praha.

Já, písnička 1 – 4

Poslání a obsah předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Výtvarná výchova poskytuje možnost vlastní tvorby, aktivizuje a rozvíjí zájem o umění. Žáci získají přehled o dějinách výtvarného umění a prohloubí se jejich kulturní rozhled. Kromě aktivní tvorby se žáci učí také výtvarné recepci – poučenému a intenzivně prožívanému vnímání výtvarných děl, a bezprostředně se setkávají s výtvarným uměním v galeriích, na výstavách a při exkurzích.

Učebnice

Žáci pracují se souborem učebnic, které poskytuje škola.

Členové komise
Mgr. Petr Melichar – předseda komise
Mgr. Tomáš Pavelka
Mgr. Jiří Ranostaj

Výuka IKT

IKT je povinným předmětem ve třech ročnících nižšího gymnázia mimo primy a v prvních dvou ročnících gymnázia vyššího. Ve třetím a čtvrtém ročníku vyššího gymnázia si mohou žáci dále zvolit seminář z IKT. Náplní semináře je prohlubování a rozšiřování učiva, opakování k maturitě a příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Výuka IKT probíhá praktickou formou v učebnách, které jsou vybaveny stolními počítači (24 a 20 míst) a dataprojektory.

Výuka Informatiky

Informatika je povinným předmětem v prvním ročníku nižšího gymnázia. Výuka vychází z revize RVP a nového předmětu Informatika.

V rámci výuky jsou pro žáky pořádány exkurze do laboratoří Slezské univerzity v Opavě a některých výrobních firem v regionu.

Soutěže

V průběhu studia se mohou žáci zúčastnit různých soutěží, které jsou zaměřeny např. na bezpečnost práce na internetu, grafiku, programování, znalost programů Microsoft Office, robotiku, tvorbu prezentací a videí.

Učebnice

Nejsou požadovány, využívají se licencované programy a příručky k nim.

vyučující: Mgr. Kateřina Jedličková

Výuka probíhá v posledních třech ročnících oboru Gymnázium se sportovní přípravou dle ŠVP.

Žáci získávají teoretické znalosti v oblastech: sportovní trénink, anatomie a fyziologie člověka, dějiny tělesné kultury a sportu, doping, regenerace a rehabilitace, výživa sportovce, psychologie sportu, první pomoc a sportovní management.

UČEBNICE

Jansa, P.  Dovalil, J. a spol:  Sportovní příprava

Trenéři

Mgr. Richard Klech  – běžecké disciplíny
PaedDr. Petr Houser – alpské disciplíny
Trénink dle tréninkových plánů probíhá pod vedením kmenových trenérů ve skupinách dle rozpisu tréninků.
Pro regeneraci využíváme nedaleké Wellness centrum.