Přeskočit na obsah

Školní parlament

IV. zasedání ŠP 2023/2024

Školní parlament se 14. března 2024 v letošním školním roce sešel již počtvrté. Bohužel se i nyní nedostavil dostatečný počet třídních zástupců, a tak zasedání bylo opět neusnášeníschopné. Toto zasedání jsme využili k rozšíření povědomí o aktivitách na škole a krátkému shrnutí bodů projednávaných na předchozím zasedání.

Po tradičním úvodu a kontrole docházky jsme rekapitulovali dění na škole v posledních týdnech – lyžařský výcvik vyššího gymnázia a projekt suPEER supporters s maďarskou vzdělávací institucí. Vyzdvihli jsme také práci našeho Ekotýmu v soutěži CO2 liga. Zmínili jsme nadcházející akce, a to dějepisnou besedu pod záštitou Klubu Za starý Bruntál a přijímací zkoušky.

K aktuálně probíraným problémům patřily například rozvrhy před učebnami, které se bohužel nebudou moci opět před třídy vyvěsit z důvodu bezpečnosti. Dále jsme zmínili možnost volby delegáta do České středoškolské unie a vzhledem k okolnostem jsme se dozvěděli, že funkce zapisovatele a tiskového mluvčího ŠP až do konce tohoto školního roku připadá předsednictvu.

S naším hostem, panem ředitelem, jsme stručně probrali úspěchy, kterých se nám podařilo v poslední době dosáhnout. Mezi ty nejdůležitější řadím již funkční stojany na kola, které jsou k dispozici před školní tělocvičnou.

Páté zasedání školního parlamentu se bude konat již 9. května. Těšíme se.

Michal Jindra, místopředseda

III. zasedání ŠP 2023/2024

Ve čtvrtek 8. února 2024 se náš samosprávný orgán sešel již potřetí v tomto školním roce. Program na toto zasedání byl, jak je již zvykem, bohatý a zástupci z jednotlivých tříd se tak měli na co těšit. Bohužel však vlivem blížícího se školního plesu a probíhajícího Dne otevřených dveří toto zasedání nebylo usnášeníschopné.

Našim tradičním bodem je rekapitulace dění na škole. Připomněli jsme si tak například nedávno konané olympiády, úspěchy našich žáků v testech společnosti SCIO nebo projekt 3 STŘEDNÍ BRUNTÁL. Žáci se také dozvěděli o novém jazykovém semináři zaměřeném na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge, který bude k dispozici již příští školní rok žákům 3. a 4. ročníků. Žákyně Tereza Hejbalová nám taktéž představila chystaný Valentýnský den a prodiskutovali jsme i možné další tematické dny.

Hlavním tématem však byla diskuse s panem ředitelem. Ten přišel s informacemi od školní mentorky a řešili jsme tak důležitá témata. Mezi ty důležitější zařadím stojany na kola, o které se školní parlament snaží již delší dobou. Dobrou zprávou je, že by měly být vystavěny již na jaře tohoto roku. Dalším důležitým tématem je přístupnost hlavního vchodu žákům. Tento vchod tak sice nebude moci sloužit žákům, avšak již brzy bude opět otevřena boční branka na čip směrem k Dukelské ulici.

Po odchodu pana ředitele následovala volná diskuse. V ní jsme stručně prodiskutovali drobné nedostatky, jako nefungující rozhlas nebo navrácení tištěných rozvrhů před učebny. Všechna tato témata jako předsednictvo projednáme s vedením školy a na příštím zasedání předložíme výsledky.

Na IV. zasedání tohoto školního roku se můžeme těšit již ve čtvrtek 14. března. Věříme, že se setkáme již ve větším počtu.

Michal Jindra, místopředseda

II. zasedání ŠP 2023/2024

Dne 7. prosince 2023 se konalo II. zasedání školního parlamentu, kterého se zúčastnilo 17 zástupců jednotlivých tříd.

Po kontrole docházky následoval proslov pana ředitele, kterým byla zahájena diskuze o výsledcích dotazníku týkajícího se naší školy. Pan ředitel dále upozornil na prokopnutí dveří na chlapeckých záchodech. Zástupci tříd upozorní na tuto skutečnost ve svých třídách, abychom předešli podobným incidentům.

Hostem zasedání byl pan Tomáš Nedbal, zástupce okresní hospodářské komory Bruntál, který nabídl možnost spolupráce s podniky v okolí v rámci soutěže pro střední školy.

Připomněli jsme si možnost zapojit se do programu DofE. Jedná se o seberozvojový program nabízející různé aktivity. Zrekapitulovali jsme si předchozí úspěchy a expedice tohoto programu, do kterého jsou žáci naší školy aktivně zapojeni. Proběhlo také poděkování za vybrání vysokého příspěvku na léčbu rakoviny (Český den proti rakovině).

Další body diskuze zahrnovaly obnovení školního časopisu, rozšíření nabídky bufetu o palačinky, aktivitu Amnesty International a sportovní soutěže.

V rámci volné diskuze byl vyjádřen zájem žáků o volně přístupnou tiskárnu, požadavek na mikrovlnku a stížnost na špatnou kvalitu reproduktorů v jazykových učebnách. Volná diskuze se týkala také žádosti o prodloužení velké přestávky na 20 minut, návratu rozvrhů před učebny a problému s dveřmi a vitrínou u učebny 311.

Další zasedání ŠP je plánováno na čtvrtek 8. února 2024.

Klára Vokálová, předsedkyně

I. zasedání ŠP 2023/2024

Dne 14. září 2023 jsme se sešli poprvé ve školním roce 2023/24. Po zahájení a kontrole docházky bylo zjištěno, že parlament byl usnášeníschopný.

Prvním bodem jednání byly volby předsednictva. V prvním kole byla zvolena předsedkyní parlamentu Klára Vokálová (VI.A). Konalo se i druhé kolo, kde byl místopředsedou parlamentu zvolen Michal Jindra (3.A). Tiskový mluvčí Miloň Mýlek (2.A) a zapisovatelka Adéla Novotná (4.A) zůstávají ve svých funkcích i nadále.

Po gratulaci nově zvoleným členům předsednictva jsme přešli k tématům, která se týkala školních záležitostí. Jako první nám byla představena akce Pražský studentský summit. Na tuto akci mají možnost se přihlásit studenti SŠ a VŠ. Následovalo oznámení 10% slev na školním e-shopu, které platí do 17. 9., samotný e-shop se bude uzavírat 26. 9. Termín školní burzy učebnic nebyl prozatím upřesněn, bude se ovšem určitě konat.

Jakmile byl ukončen plánovaný program, mohla započít volná diskuze, ve které zaznělo mnoho stížností. Většina z nich se týkala hlavně školních záchodů. Všechny tyto problémy byly rozjednány už v minulém školním roce, a proto by měly být letos úspěšně dořešeny. Další stížnost souvisela se zvoněním, které není úplně přesné. Tohoto problému si všimlo už více žáků, a to hlavně v určitých učebnách. Byly také zmíněny stojany na kola, které se řešily také v minulém školním roce. Dále zazněl zájem o větráky ve třídách kvůli horku, které v letním období ve třídách bývá.

Další schůze parlamentu byla stanovena na 23. listopadu 2023, za školní parlament osobně doufám, že se sejdeme v nejvyšším počtu a budeme moci nadále navrhovat a vylepšovat prostředí na naší škole.

Děkujeme za váš zájem o školní parlament.

Miloň Mýlek, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP

VII. zasedání ŠP 2022/2023

Dne 11. května 2023 jsme se sešli posedmé a zároveň naposledy v tomto školním roce.

Nejprve byl připomenut projekt „SchoolsUnited“ a byly nám také sděleny výsledky voleb. Vyhrál návrh číslo tři.

Dále nám byly představeny návrhy dvou tematických dnů. Jedním z nich je „Pyžamový den“, druhým pak „Obleč se jako tvůj oblíbený učitel“. Oba tyto návrhy jsou velmi zajímavé a originální.

Důležitým tématem byl „Obraz prezidenta ČR“, tento projekt je otevřen a brzy proběhnou průzkumy ve třídách. Uvažuje se také o stojanech na kola, které by měly být vybudovány začátkem příštího školního roku naproti studentskému vchodu.

Následovala prezentace žáků ze sexty, ve které zmiňovali návrhy svých spolužáků. Mezi nové návrhy patří například propagace 3D tiskáren a VR kroužku, stropní ventilátory v učebnách a vyhrazení některých zásuvek na nabíjení telefonů.

Ve volné diskuzi se řešilo poslední zvonění. Podle některých by měli maturanti zmírnit své nadšení, protože všem nemusí být jejich aktivity příjemné. Další stížnost souvisela se zavíráním hlavních dveří, které se podle některých zavírají až moc rychle. Problém se dveřmi bude řešen s panem školníkem.

Termín další schůze parlamentu byl stanoven na začátek příštího školního roku.

Děkujeme za váš zájem o školní parlament.

Miloň Mýlek, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP

VI. zasedání ŠP 2022/2023

Dne 13. dubna 2023 jsme se sešli pošesté v tomto školním roce. Po zahájení byla zkontrolována docházka.

Jako první jsme řešili volby do předsednictva ŠP. Ty se přesunují do příštího školního roku. Vzhledem k problémům s docházkou bude muset předsednictvo v této souvislosti přemýšlet o změnách stanov.

Následovala diskuse, ve které jsme začali školním merchem, neboli projektem Schools United. S tímto merchem byly předvedeny tři návrhy mikin. Pro jeden z těchto návrhů budou žáci moci hlasovat již brzy na edookitu. Následovalo info o velmi zajímavém projektu, ve kterém se žáci 2. A zapojili do participativního rozpočtu města s návrhem na vytvoření stojanů na papírové ubrousky pro pejskaře v městském parku. Tento projekt je nyní ve fázi hlasování. Hlasovat můžete na: hhtps://bruntal.pincity.cz . Dalším tématem byla návštěva studentů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Studenti výše uvedené školy měli za úkol vytvořit plán pro budoucí propagaci a marketing školy. Bylo také oznámeno, že v pátek 21. dubna 2023 proběhne akce „Poslední zvonění“ spojená s programem žáků. Následovalo upozornění ohledně průběhu maturitních zkoušek, které budou probíhat v termínech 2. až 4. května, 16. až 19. května a 22. až 24. května.

Ve volné diskusi zazněla žádost ohledně turnajů ve fotbalu a jiných sportech. Následovalo připomenutí zdravotních kurzů, které by mohly začít příštím rokem. Řešili jsme také stížnost ohledně otvírání dveří na chlapeckých záchodech a problém se zásobníkem na papírové ubrousky.

Po ukončení volné diskuse měl končící předseda ŠP Jakub Holler (4.A) proslov, ve kterém nás motivoval ohledně práce v parlamentu a popřál nám hodně štěstí. Tímto bych mu rád za Školní parlament rád poděkoval a popřál mnoho úspěchů v dalším životě.

Další schůze parlamentu byla stanovena na 11. května 2023.

Děkujeme za váš zájem o školní parlament.

Miloň Mýlek, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP

V. zasedání ŠP 2022/2023

Dne 16. března 2023 jsme se sešli popáté v tomto školním roce.

Nejprve jsme rekapitulovali dění za poslední měsíc. Poté k nám přišel jako host pan ředitel Mgr. Tomáš Pavelka. Jako první jsme začali řešit stížnost na vysazování dveří z pantů na chlapeckých záchodech. Pan ředitel apeloval na studenty, aby se tento problém už nadále neopakoval. Dalším problémem, který se řešil, bylo zrcadlení na tabuli. Učitelé se potýkají s žáky, kteří bez dovolení zrcadlí plochu svého mobilního zařízení na tabuli. Tato aktivita velmi ruší výuku. Problém bude řešen následujícím způsobem: pokud rušení neustane, tak bude vedení školy nuceno vypnout přístup ke školní internetové síti. Pokud ani vypnutí školní Wi-Fi nepomůže, bude zcela zakázáno používání mobilních zařízení o přestávkách.

Po odchodu pana ředitele jsme se přesunuli k diskusi. Jako první zazněla žádost o klid během období maturit a přijímaček. Dále jsme řešili prozatímní místopředsednictví ŠP. Na příštím zasedání školního parlamentu se uskuteční volby nového místopředsedy ŠP. Prozatímním předsedou se tudíž stane stávající místopředseda Michal Jindra. Poté se probírala další témata, například projekt „Schools United“, tematické dny nebo také portrét prezidenta, který byl po diskusi s vedením zamítnut.

Ve volné diskusi jsme řešili například návrh, který se týkal košů na třídění odpadů ve třídách.  V minulosti se tento návrh již řešil, ovšem byly s ním menší komplikace. Věc bude opět projednána. S vedením školy budeme jednat také ohledně zavedení AdBlocku a zakoupení YouTube premium.

Další schůze parlamentu byla stanovena na 13. dubna 2023. Za školní parlament osobně doufám, že se sejdeme v co nejvyšším počtu a budeme moci nadále navrhovat a vylepšovat prostředí naší školy.

Děkujeme za váš zájem o školní parlament.

Miloň Mýlek, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP

IV. zasedaní ŠP 2022/2023

Dne 16. února 2023 jsme se sešli počtvrté v tomto školním roce.

Zrekapitulovali jsme vše, co se stalo během doby, kdy ŠP nezasedal. Jednou z těchto akcí byla například akademie, která proběhla 21. prosince 2022 nebo Valentýnský den, který proběhl 13. a 14. února 2023.

Poté jsme probrali zprávy, které se týkaly školního Ekotýmu. Momentálně probíhá sbírka šmíráků. Ty se mohou odevzdávat do modrých beden, které se nacházejí na parapetu okna v každém patře. Druhým tématem týkajícím se Ekotýmu byla soutěž „Baterkiáda“. V jejím průběhu byl vybrán rekordní počet baterií, přesněji 550 kilogramů. Tuto soutěž vyhrála třída Prima A. Dalším tématem bylo pozvání na školní ples a také nabídka zájemcům o předtančení polonézy a valčíku na tomto plese. Probral se také způsob prodeje vstupenek.

Následně jsme se přesunuli k diskusi. Prvním tématem bylo vyvěšení portrétu prezidenta republiky do tříd. Jeden ze zástupců ovšem zmínil možné neshody v  řadách žáků, a proto se tento návrh ještě probere. Poté se řešila stížnost na stav chlapeckých záchodů a také žádost o zlepšení funkčnosti zamykání na dívčích toaletách. Tímto bychom rádi apelovali na žáky, aby udržovali hygienu na záchodech. Dalším tématem byly besedy na téma „První pomoc“. První pomoc se už vyučuje na nižším gymnáziu, ovšem většina zastupitelů bylo pro to, aby se alespoň jednou ročně na toto téma pořádaly besedy. Následně se probral návrh ohledně umístění automatu na vodu do více pater, ovšem tento návrh byl zamítnut, protože by se musely přistavět nové rozvody vody. Jako další se řešila nabídka od organizace „Schools United“. Nabízí oblečení se školním logem dané školy. Organizace by navrhla design oblečení, vytvořila e-shop a obstarala by i výrobu a rozeslání oblečení.

Po ukončení diskuse jsme se přesunuli k volné diskusi, ve které jsme probrali návrh ohledně vytvoření debatního klubu a dramatického (divadelního) kroužku. Padl také návrh na vybudování výtahu ve škole, ovšem to je již v plánu jako přístavba školy.

Další schůze parlamentu byla stanovena na 16. března 2023, za školní parlament osobně doufám, že se sejdeme v nejvyšším možném počtu a budeme moct nadále navrhovat a vylepšovat prostředí na naší škole.

Děkujeme za váš zájem o školní parlament.

Miloň Mýlek, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP

II. zasedání ŠP 2022/2023

Dne 3. listopadu 2022 jsme se sešli podruhé v tomto školním roce. Po zahájení a kontrole docházky bylo zjištěno, že parlament byl usnášeníschopný.

Po představení programu zasedání k nám přišel jako host pan ředitel Mgr. Tomáš Pavelka, který nám představil workshop, jenž se týkal projektů města Bruntál. Dále jsme řešili seřizování hodin v učebnách. Také padl návrh ohledně kroužku, týkajícího se finanční gramotnosti.

Naším druhým hostem byla paní učitelka Mgr. Zuzana Šichmanová. Ta nám představila letošní Den vědy a následně nás motivovala k účasti na něm.

Po odchodu hostů jsme probrali zájem o účast ve workshopu.

Následně se vyhlásily výsledky ankety na téma bufet. Anketa dopadla následovně.

  1. Otázka – zvětšení objemu kávy v kelímku (85,1 %)
  2. Otázka – pečivo se bude dovážet v pondělí a středu (75,5 %)

Po vyhlášení výsledků jsme se přesunuli k volné diskuzi, ve které nám byla oznámena úžasná zpráva, která se týkala výhry 2. místa v soutěži maturitních plesů. Pro maturanty to je určitě velký úspěch.

Následovala diskuze ohledně letošní Akademie, e-sportových turnajů, tematických dnů a také ohledně školního Minecraft serveru, jenž by určitě pomohl také ve sbližování studentů v rámci celé školy.

Další schůze parlamentu byla stanovena na 8. prosince 2022. Osobně doufám, že se sejdeme v co nejvyšším počtu a budeme moci nadále navrhovat a vylepšovat prostředí naší školy.

Děkujeme za váš zájem o školní parlament.

Miloň Mýlek, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP.

I. zasedání ŠP 2022/2023

Dne 13. října 2022 jsme se sešli poprvé v tomto školním roce. Po zahájení a zkontrolování docházky bylo zjištěno, že parlament byl usnášeníschopný.

Po představení programu zasedání a také představení parlamentu jako takového proběhly volby.

Volby předsedy a místopředsedy dopadly tak, že předsedou se stal Jakub Holler (11 hlasů) a místopředsedou se stal Michal Jindra (5 hlasů).

Poté následovaly volby dvou tiskových mluvčích/zapisovatelů. Zvoleni byli Adéla Novotná a Miloň Mýlek.

Po ukončení voleb k nám přišel jako host pan ředitel Mgr. Tomáš Pavelka, se kterým jsme řešili několik problémů. Jedním z nich byl i návrh e-sportových turnajů, který byl schválen.

Jako další host k nám zavítal pan učitel Mgr. Vladimír Zatloukal, jenž měl proslov ohledně akce Akademie 2022. Tuto akci nám představil a také popsal její význam. Následovala motivační řeč o zapojení studentů.

Školnímu parlamentu byl představen místopředsedou Michalem Jindrou program e-sportových turnajů. Soutěžilo by se ve hrách, které byly  pomocí dotazníku vybrány: Minecraft, CS:GO, Valorant a také Rocket League.

Posledním hostem byl pan Šimon Siegel, který vlastní školní bufet. S panem Siegelem jsme probrali několik návrhů. Jeden z nich se týkal poukazů do bufetu, které by byly věnovány jako cena za výhru v nějaké soutěži.

Po odchodu posledního hosta jsme se přesunuli k volné diskuzi, během které jsme řešili několik dotazů, ale také stížností.

Ovšem byla nám představena zajímavá sbírka „Adopce na dálku“, která se týká africké holčičky Jamiry.  Gymnázium na tuto dívku přispívá už čtvrtým rokem.

Řešily se také tematické dny, potíže se závěsy v určitých učebnách a problémy s dotykovou tabulí v učebně ekologie.

Další schůze parlamentu byla stanovena na 3. listopadu 2022, za školní parlament osobně doufám, že sejdeme v nejvyšším počtu a budeme moct nadále navrhovat a vylepšovat prostředí na naší škole.

Děkujeme za váš zájem o školní parlament.

Miloň Mýlek, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP

VIII. zasedání ŠP 2021/2022

Dne 26. května 2022 jsme se sešli poosmé v tomto školním roce. Po zahájení a zkontrolování docházky bylo zjištěno, že parlament byl usnášeníschopný.

Školnímu parlament obdržel vzkaz od našeho pana ředitele školy Mgr. Tomáše Pavelky, v kterém nás nabádal, abychom tlačili své třídy ke spolupráci a účasti na výročí školy.

Školnímu parlamentu byl představen studentem Hubertem Beinhauerem průběh a celkové fungování E-sport her, které by se konaly na naší škole od příštího školního roku. Dle výsledku dotazníku nám student Beinhauer sdělil, že by se soutěžilo v těchto hrách: Minecraft, CS:GO, Valorant, Rocket League a League of Legends.

Školní parlament dále diskutoval o zlepšení dopravní situace za školou u Horalu, kde je velké riziko srážky studenta s autem. Proto jsme se zabývali možnými návrhy, jak prostor upravit, tak aby to vyhovovalo nám, ale i městu, kterému pozemky patří.

Tematické dny jsou na naší škole teprve krátce, ale i přesto měly velkou popularitu. Proto se my, školní parlament, obracíme na vás, studenty, abyste nám navrhli tematické dny, kterých byste se rádi účastnili.

Opět jsme měli diskuzi ohledně dramatického kroužku, kde jsme probírali specifikace celkového dění v tomto kroužku. Dále jsme uvažovali o jeho potenciálu, který by mohl mít, a dospěli jsme k závěru, že by se mohla pořádat představení, jak už v divadle, tak i u nás na škole. Tohle vše je ale záležitost na příští rok.

Naše školní zasedání navštívil také maturant Ondřej Šlapák, který nás přesvědčoval o tom, abychom měli naši školu rádi, jelikož škola s takovým potenciálem se v ČR málokde vyskytuje.

Po hlavních tématech jsme dospěli k volné diskuzi, která se nám rozšířila až na 10 vedlejších bodů. Abych tady o každém tady nepsal zvlášť, tak shrnu některé do jednoho odstavce.

Větší propagace a rozšíření kroužků na naší škole byl jedním z hlavních probíraných bodů. Jak určitě víte, na naší škole probíhá kroužek s 3D tiskem, dále s virtuální realitou nebo také s robotikou. Ovšem v těchto kroužcích je velmi málo studentů. Proto jsme uvažovali nad řešením této situace a dospěli jsme k názoru, že by bylo dobré kroužky propagovat na školním IG, tím pádem budou více dostupné.

Na naší škole proběhla již první beseda, na které nebyla zrovna velká účast hlavně kvůli špatné propagaci. Kvůli tomu jsme se shodli na vytvoření anket či dotazníků, kde byste jako studenti zaznačili, jaké obory či témata by vás zajímaly. Tím byste nám pomohli ve výběru osob na přednášky.

Dále při volné diskuzi padly zajímavé návrhy, jako pořízení boxovacího pytle na chodby nebo branné dny Gymbru, kde by se učila první pomoc, střelba ze vzduchovky a také poznávání zbraní s aktivními vojáky.

Další schůze školního parlamentu proběhne až příští školní rok s novými obličeji, které zavítají do školního parlamentu. Nové zástupce si zvolí třídy podle svého uvážení. Za celý školní rok jsme provedli spoustu změn, které náš školní život velmi ovlivnily. Také doufáme, že změny, které byly schváleny i vedením školy, byly v souladu s vašimi představami.

Děkujeme všem za spolupráci se školním parlamentem.

Tomáš Uhlíř a Adéla Novotná, zapisovatelé a tiskoví mluvčí ŠP

VII. zasedání ŠP 2021/2022

Dne 7. dubna 2022 jsme se sešli posedmé v tomto školním roce. Po zahájení a zkontrolování docházky bylo zjištěno, že parlament byl usnášeníschopný. Dále byla oznámena změna pořadí bodů zasedání.

Školnímu parlamentu byl představen Občanský a demokratický klub Mgr. Alenou Musilovou. Tento klub se zabývá Bruntálem a podmínkami života v něm. Jedním z významných problémů, kterým se tento klub zabývá, je malá dostupnost Bruntálu pro invalidy.

Školnímu parlamentu bylo představeno slečnou Danielou Kokyovou řešení Dramatického kroužku, kde by se hrály divadelní hry na základě povinné četby. Kroužek by byl jen sledován vyučujícím, nebyl by přímo pod vedením někoho z učitelů gymnázia.

Školní parlament měl v tomto zasedání váženého hosta, a to našeho pana ředitele Mgr. Tomáše Pavelku. S panem ředitelem jsme řešili naše dotazy na provoz školy. Problémů bylo mnoho, jedním z nich bylo otevření přední brány. Otevření je již v plánu, jenom se na obě brány (přední i zadní) nainstalují čtečky čipu nebo ISIC karty.

Další celkem zajímavá diskuze se týkala detailnější výuky v oblasti sexuální výchovy, o které si někteří studenti myslí, že je často opomíjena nebo se jí vyučující věnují jen pár hodin.

Po zajímavé diskusi s panem ředitelem jsme se dostali k dalšímu bodu, a to k volbě nového místopředsedy ŠP. Na tuto pozici se přihlásil dva kandidáti. Volby vyhrál s velkým náskokem Michal Jindra z 1.A.

Ovšem občas i v zasedání školního parlamentu přijde čas na smutné body. Jedním z nich byla rezignace našeho předsedy ŠP Ondřeje Šlapáka (VIII.A), který poděkoval a shrnul věci, které díky naší snaze ve ŠP na gymnáziu vznikly. Tímto mu děkujeme za čas a úsilí ve ŠP a přejeme mu úspěch na vysoké škole.

Po smutné části zasedání jsme se přesunuli k volné diskusi, kde jsme řešili besedy. Náš organizační tým besed ovšem neví, jaké osoby kontaktovat, proto byl vznesen návrh na anketu na sociálních stránkách školy. Tam by byla možnost výběru a návrhu hostů.

Při volné diskusi jsme zjistili, že náš Instagram předehnal Instagram Ekotýmu, což je podle některých zúčastněných velkým úspěchem.

Další schůze školního parlamentu byla stanovena na 26. května 2022. Za náš školní parlament doufám, že se opět sejdeme osobně a budeme moci nadále navrhovat a vylepšovat prostředí na naší škole.

Děkujeme všem za zájem o školní parlament.

Tomáš Uhlíř, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP

VI. zasedání ŠP 2021/2022

Dne 17. března 2022 jsme se sešli pošesté v tomto školním roce. Po zahájení a zkontrolování docházky bylo zjištěno, že parlament byl usnášeníschopný.

Školnímu parlamentu byla představena petice Ondřeje Ševčíka, jež podporuje opravu kostela vedle budovy gymnázia, který patří Olomoucko-brněnské eparchii Pravoslavné církve. Pokud máte zájem podpořit petici, vložte svůj podpis na tuhle adresu www.petice.com/oprava_kostela_panny_marie_titelky .

Školní Instagram, který je pro naši školu zcela novou záležitostí, se pomalu rozvijí. Ovšem v našem týmu chybí lidé, kteří by nám pomáhali s vytvořením a sdílením nových příspěvků. Pokud máte zájem se přidat do tohoto týmu, kontaktujte přes Teams našeho redaktora Ondřeje Šlapáka.

V novinkách byl stanoven termín a téma naší první besedy, které se účastní host Pavel Rapušák. Čeká nás povídání o životě v Bruntále za druhé světové války. Pokud byste měli zájem, určitě přijďte dne 30. března do učebny ekologie. Vstupné bude dobrovolné.

Školnímu parlamentu byl představen návrh na založení dramatického kroužku. Parlament byl tímto návrhem zaujat. Ovšem kladli jsme si otázku, kdo z pedagogického sboru by měl zájem se o tento kroužek starat. Tudíž se stále jedná o otevřenou věc.

Školní parlament se také zabýval nápadem E-Sport, při kterém by se ve škole sestavilo několik týmů a utkali se ve školním zápase. 

Při volné diskuzi padla otázka, která směřovala na pořádání regionálních týdnů a jiných zájezdů školy, jelikož musely být v době pandemie zrušeny. Dle člena parlamentu by se mohly tyto oblíbené aktivity začít pořádat v novém školním roce.

Další schůze školního parlamentu byla stanovena na 7. dubna 2022. Za náš školní parlament doufám, že se opět sejdeme osobně a budeme moci nadále navrhovat a vylepšovat prostředí na naší škole.

Děkujeme Vám za zájem o školní parlament.

Tomáš Uhlíř, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP

V. zasedání ŠP 2021/2022

Dne 24. února 2022 jsme se sešli po páté v tomto školním roce. Po zahájení a zkontrolování docházky jsme se vrátili k již zmiňované České středoškolské unii. Ovšem bez úspěchu, nikdo opět nenabral odvahu se přihlásit.

Po vynechání několika schůzek naší zapisovatelkou a tiskovou mluvčí ŠP Adélou Novotnou se ŠP rozhodl pomocí hlasování jmenovat jejím zástupcem Tomáše Uhlíře.

Zabývali jsme se rovněž staršími návrhy. Dospělo se k závěru, že v objektu gymnázia nemůže vzniknout společenská místnost z důvodu nedostatku prostoru, ovšem byla dána alternativa, a to, že po škole bude rozmístěno více křesílek a konferenčních stolků po chodbách.

Dále jsme se zmínili o přesunu klavíru, který by mohl stát ve třetím patře u učebny 320, a zdejší knihovna bude přemístěna do 2. patra k učebně 202.

Při volné diskuzi padla opravdu zajímavá témata. ŠP byl představen projekt „Hrdá škola“, kterým se zabývá organizace Schools United. Tento projekt má za účel sblížit lidi na školách tak, aby byli na svou školu hrdí a cítili se v ní dobře.

Další diskuze se týkala propagování školy na sociálních sítích, což mělo před ŠP úspěch. Shodli jsme se, že oznamování školních akcí například na Instagramu je mnohem lepší než jenom na stránkách školy. Proto již v dnešní době má škola vlastní Instagram, kde se dozvíte novinky o školních akcích a další zajímavosti z prostředí našeho gymnázia.

Při volné diskuzi padl návrh na neobvyklý typ výuky, a to, jak říkal již Jan A. Komenský, „Škola hrou“. Při tomto stylu výuky především v hodinách IKT se hraje hra s názvem Eco. Co to vlastně je? Eco je online hra, při které budují civilizaci, ovšem podstatnou záležitostí této hry je její kladení důrazu na ekosystémy. Při špatném zacházení můžou hráči ekosystém poškodit až zničit.

Byl stanoven termín školní akademie. Odložená školní akademie se bude konat 25. března 2022 ve Společenském domě v čase 16:30.

Další schůze školního parlamentu byla stanovena na 17. března 2022. Za náš školní parlament doufám, že se opět sejdeme osobně a budeme moci nadále navrhovat a vylepšovat prostředí na naší škole.

Děkujeme Vám za zájem o školní parlament.

Tomáš Uhlíř, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP