Přeskočit na obsah

Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. Helmut Bley

konzultační místnost, konzultace každou středu
telefon 595 535 094
e-mail: helmut.bley@gymbru.cz

Hlavními úkoly školního psychologa jsou:

 • kariérové poradenství včetně diagnostiky a posouzení osobnostních předpokladů 
  v souvislosti s volbou studijního oboru na VŠ
 • prevence školní neúspěšnosti a edukační poradenství, zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • posouzení stylů učení a individuálních studijních předpokladů žáků včetně možnosti vytvoření osobního studijního plánu
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • krizová intervence a neodkladná psychologická pomoc žákům
 • screening rizikového chování žáků
 • poradenská a terapeutická podporu žákům při zvládání školních, rodinných či osobních nesnází
 • psychologická podpora pedagogům a zákonným zástupcům žáků
 • metodická podpora pedagogům v oblasti vytváření pozitivní atmosféry ve třídě i škole
 • zprostředkování další odborné péče
 • koordinace pedagogicko-psychologického poradenství ve škole
 • odborná práci s celým systémem školy (vedení školy, pedagogický sbor, třídní kolektivy, jednotliví žáci a pedagogové, rodiče žáků)
 • spolupráce se specializovanými pracovišti či odborníky v rámci rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb