Přeskočit na obsah

Metodik prevence

Školní metodik prevence

Mgr. Vladimír Zatloukal

kabinet biologie 308
telefon 595 535 086
e-mail: vladimir.zatloukal@gymbru.cz

Hlavními úkoly školního metodika prevence jsou:

 • tvorba a realizace preventivního programu školy
 • řízení, koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikových forem chování (formy specifikovány ve Školním preventivním programu)
 • vyhledávání a řešení projevů všech forem šikany
 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování
 • poskytování poradenských služeb v oblasti rizikového chování všem subjektům školního prostředí, včetně doporučení spolupráce s externími realizátory prevence a organizacemi zabývajícími se diagnostikou a péčí o subjekty s rizikovým chováním
 • metodické a odborné vedení zaměstnanců školy v oblasti zvyšování preventivních kompetencí a při realizaci preventivního programu školy
 • spolupráce s externími realizátory prevence a organizacemi zabývajícími se diagnostikou a péčí o subjekty s rizikovým chováním
 • zajišťování informovanosti žáků, zaměstnanců školy a zákonných zástupců o preventivním klimatu školy, o činnosti externích realizátory prevence a organizacemi zabývajícími se diagnostikou a péčí o subjekty s rizikovým chováním
 • zajišťování informovanosti dotčených subjektů školního prostředí o konkrétních opatřeních v oblasti školní prevence
 • konzultační a poradenská činnost všem subjektům školního prostředí, včetně zákonných zástupců 
 • pomoc při organizaci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit
 • osvětová činnost

Školní preventivní program pro školní rok 2022/2023 viz Dokumenty školy.