Přeskočit na obsah

STÁTNÍ REÁLNÉ GYMNÁZIUM (1908 –1939)

Na přelomu 19. a 20. století město Bruntál začíná znovu usilovat o zřízení střední školy ve městě. Nejvíce se ve prospěch této myšlenky angažoval továrník a obecní rada v jedné osobě W. F. Olbrich. První žádost z února roku 1900 o zřízení úplného gymnázia ministerstvo školství odmítlo. Aby obyvatelé Bruntálu dokázali, že chtějí ve městě střední školu, založili v roce 1903 Bruntálské sdružení pro střední školu, které začalo shromažďovat finanční příspěvky na provoz školy.

Na neustálý tlak W. F. Olbricha se v říjnu 1904 slezský zemský sněm usnesl uznat snahy Bruntálu o zřízení střední školy a přislíbil městu přiměřený finanční obnos ze zemských prostředků. Zastupitelé Bruntálu se v listopadu 1904 znovu obrátili na ministerstvo školství. To jejich žádost neodmítlo, ale odsunulo ji na pozdější dobu.

Teprve císařským výnosem z 12. 1. 1908 bylo rozhodnuto otevřít ve městě první ročník vyššího státního gymnázia a od tohoto roku každoročně rozšířit školu o další ročník až do úplného stavu. Ředitelem školy byl v květnu 1908 jmenován Josef Bräunl, dosavadní profesor německého státního gymnázia v Opavě. O prázdninách bylo provedeno jmenování profesorského sboru.

Slavnostní zahájení provozu školy proběhlo 18. 9. 1908 a o den později již začala pravidelná výuka. Do prvního ročníku nastoupilo 52 studentů.

Rozhodnutím ministerstva školství ze 7. 5. 1909 se na žádost města vyšší státní gymnázium mění na osmileté státní reálné gymnázium. Začíná se vyučovat podle nových osnov – ruší se řečtina a jako druhý živý jazyk se zavádí angličtina.

Absolventi školy poté mohli studovat na všech vysokých školách.

Vyučovalo se v náhradních prostorech – vdova po továrníkovi Anna Plischke dala k dispozici svou vilu, chlapecká měšťanská škola kreslírnu a město městskou tělocvičnu.

Zároveň byla zahájena výstavba nové budovy na rohu Nisské ulice a ulice U Piaristů. Novostavba byla slavnostně předána do užívání gymnázia 19. 5. 1912.

Během 1. světové války přízemí školy a tělocvičnu zabrala armáda pro policejní pěší pluk. Profesoři i někteří studenti gymnázia jsou nuceni narukovat do války.

V červnu 1916 proběhla na gymnáziu první písemná maturita a v červenci tohoto roku také první ústní maturitní zkoušky. Od roku 1917 se do osnov rozhodnutím slezského zemského inspektora zavádí český jazyk a zpět i řečtina.  

Po vzniku Československa jsou nuceni ředitel školy a celý profesorský sbor v lednu 1919 složit povinný slib loajálnosti nové republice. Dívky se stávají řádnými studenty gymnázia. Do té doby zde mohly studovat jen jako hospitantky.

Nové státní úřady uvažovaly o zrušení reálného gymnázia v Bruntále. V roce 1924 však bylo od tohoto úmyslu upuštěno, neboť škola zabezpečovala výuku studentů německého chlapeckého semináře, kteří se do Bruntálu uchýlili z kroměřížského chlapeckého semináře, v němž bylo zrušeno vyučování v němčině. Pro chlapecký seminář byla postavena nová budova Petrinum.

Za nacistické okupace (1938 – 1945) bylo státní reálné gymnázium změněno na vyšší školu střední (Oberschule), ve které se vyučovalo až do počátku května 1945.

Mgr. Antonín Zgažar