Přeskočit na obsah

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/24

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru:

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek pro čtyřletý obor Gymnázium 79-41-K/41 (absolventy 9. třídy ZŠ) v PDF.

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení do osmiletého oboru:

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek pro osmiletý obor Gymnázium 79-41-K/81 (absolventy 5. třídy ZŠ) v PDF.

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do ČTYŘLETÉHO oboru:

Kritéria pro 2. kolo pro čtyřletý obor Gymnázium 79-41-K/41 (absolventy 9. třídy ZŠ) v PDF.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do OSMILETÉHO oboru:

Kritéria pro 2. kolo pro osmiletý obor Gymnázium 79-41-K/81 (absolventy 5. třídy ZŠ) v PDF.

Výsledky přijímacího řízení - náhradní termín

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu v PDF pro 4-leté studium.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení v PDF pro 4-leté studium.

Výsledky přijímacího řízení v PDF pro 8-leté studium.

CO DĚLAT DÁL PO ZJIŠTĚNÍ ROZHODNUTÍ

Po zjištění rozhodnutí nastane jedna ze čtyř níže popsaných skutečností. Postupujte prosím podle našeho doporučení. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte zástupce ředitele školy Mgr. Antonína Zgažara, mobil 604 830 283.

 1. JSEM MEZI PŘIJATÝMI A CHCI K VÁM NASTOUPIT

Pokud jste pevně rozhodnuti nastoupit ke studiu na naši školu, máte od zveřejnění rozhodnutí, tj. od úterý 2. 5. 2023 10 pracovních dnů na to, abyste nám donesli zápisový lístek. Ten Vám vydá ZŠ, kde nyní chodíte. Žádáme Vás, abyste tak učinili co nejdříve, abychom věděli, kolik míst nám zbývá pro ty, co skončili pod čarou. Zápisový lístek noste do kanceláře školy, je otevřená každý pracovní den od 7.00 do 15.00 hodin.

 1. JSEM MEZI PŘIJATÝMI A URČITĚ K VÁM NECHCI NASTOUPIT, PROTOŽE JSEM PŘIJATÝ NA JINOU ŠKOLU A JDU TAM

Zde Vás žádáme, abyste k nám přišli podepsat prohlášení, že k nám nenastoupíte a že zápisový lístek dáte na jinou školu. Na Vaše místo totiž můžeme ihned vzít někoho z nepřijatých, kteří čekají na nové rozhodnutí.

 1. JSEM POD ČAROU A NEJSEM PŘIJAT

Protože se většina z uchazečů hlásí na dvě školy, je jisté, že ne všichni z přijatých na naši školu nastoupí. Např. u nás přijímáme do jednotlivých oborů 30/31 žáků, nastoupí třeba pouze 22 a dalších 8 tedy přijmeme místo nich z těch, co skončili pod čarou.

Zde je třeba udělat jen jednu věc – podat odvolání, které je ke stažení na této stránceU odvolání není nutné uvádět žádný důvod. Jakmile se uvolní místo, přijmeme dalšího odvolaného uchazeče dle umístění.

Přijďte si do školy převzít rozhodnutí o nepřijetí osobně – je to rychlejší než čekat, až přijde poštou. Nezapomeňte, že na podání odvolání máte 3 pracovní dny ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Pak budeme muset všichni čekat. Ředitel školy může vydat nové rozhodnutí až po uplynutí zákonných lhůt. Přijatí žáci mají 10 dní na to, aby se rozhodli, jestli k nám nastoupí. Důležité je, že místo každého z původně přijatých žáků, který nám neodevzdá zápisový lístek, můžeme přijmout někoho z těch, kteří se včas odvolají.

V případě, že budete přijati na druhou školu a u nás se ocitnete pod čarou, můžete na druhé škole odevzdat zápisový lístek a u nás podat odvolání. Pokud Vám vyhovíme, druhá škola vám zápisový lístek vrátí a vy ho odevzdáte u nás.

 1. JSEM POD ČAROU, PROTOŽE JSEM NESPLNIL KRITÉRIA

Zde nemůžete být přijati. Není ale vše ztraceno. Škola totiž může vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení, kam se můžete přihlásit. Informace o tom naleznete po uzavření 1. kola přijímacího řízení na webových stránkách školy.

Mgr. Antonín Zgažar, zástupce ředitele školy

Formulář odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve formátu PDF zde.

Kritéria přijímacího řízení - jaro 2023

Kritéria přijímacího řízení – jaro 2023 – 4-letý obor – v PDF zde.

Kritéria přijímacího řízení – jaro 2023 – 8-letý obor – v PDF zde.

Jak budou probíhat přijímací zkoušky

Uchazeči o studium budou skládat přijímací zkoušky formou jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky, kterou zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Pozvánka

Zákonní zástupci uchazečů obdrží na e-mail, který uvedli na přihlášce, pozvánku k přijímacím zkouškám nejpozději 14 dní před prvním termínem zkoušky. Její přijetí potvrdí zákonný zástupce na e-mail školy: daniela.pastyrikova@gymbru.cz

Kdy

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro celou ČR.

 1. řádný termín je pro uchazeče, kteří na přihlášce uvedli naši školu na prvním místě
 2. řádný termín pro ty, kteří naši školu uvedli na druhém místě

Náhradní termíny jsou určeny pro žáky, kteří se nemohli z vážných důvodů (nemoc) dostavit k řádnému termínu.

Kde

Didaktické testy se budou psát v budově gymnázia v 1. poschodí. Číslo učebny najdete na pozvánce.

Vchod do školy je ze dvora školy, na který se dostanete buď bránou z Dukelské ulice (mezi školou a kostelem), nebo bránou z Jesenické ulice (za obchodním domem Horal).

V učebně byste měli být nejpozději 15 minut před začátkem první zkoušky, tj. v 8:15 hod.

Časový limit a povolené pomůcky

Úpravy podmínek

 1. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

 1. Cizinci podle Lex Ukrajina

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

 • Škola po obdržení výsledků JPZ dopočítá body podle kritérií a umožní všem zákonným zástupcům nahlédnout do spisu uchazeče, kde se budou moci seznámit s výsledky.
 • Následující den bude rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v podobě seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy https://gymbru.cz a ve vitríně před hlavním vchodem do školy. Uchazeči budou uvedeni pod registračním číslem.
 • Písemné rozhodnutí bude zasíláno pouze v případě nepřijetí uchazeče.
 • Dnem zveřejnění začíná běžet lhůta deseti pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku, kterým přijatý uchazeč potvrdí zájem studovat na našem gymnáziu.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí může uchazeč o vzdělání podat odvolání řediteli školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče v zákonné lhůtě do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Všem uchazečům (přijatým i nepřijatým) doporučujeme dostavit se osobně.

 

Obory studia

79-41-K/41 – Gymnázium 
Gymnázium čtyřleté je určeno pro absolventy 9. tříd ZŠ (případně kvart osmiletých gymnázií a sekund šestiletých gymnázií). V ročníku se otvírá 1 třída pro 30 žáků.

79-41-K/81 – Gymnázium 
Gymnázium osmileté je určeno pro absolventy 5. tříd ZŠ. V ročníku se otvírá 1 třída pro 30 žáků. 

Vyplněnou přihlášku ke studiu odevzdejte v kanceláři školy do 1.března 2023 osobně (denně od 7-15) nebo zašlete poštou na adresu školy. Lze zaslat i datovou schránkou, dokument musí být konvertovaný do elektronické podoby.