Přeskočit na obsah

ČESKÉ GYMNÁZIUM (1946 – DODNES)

Již od začátku školního roku 1945/1946 usilovali političtí a školští pracovníci o to, aby město Bruntál mělo vlastní střední školu. 11. září 1945 byla odeslána na Ministerstvo školství a osvěty v Praze žádost města Bruntálu o otevření českého reálného gymnázia. Ministerstvo odpovědělo přípisem z 27. 10. 1945, že pro nedostatek středoškolských profesorů nelze školu zatím otevřít. Když neuspěly ani další intervence u moravskoslezské Zemské školní inspekce v Brně, byla z Bruntálu vypravena přímo do Prahy delegace předních školských pracovníků.

Rovněž bylo zasláno na ministerstvo tištěné memorandum, v němž se opět zdůvodňovala nutnost zřízení střední školy v Bruntále.

Město se dále rozhodlo převzít na sebe závazky, které jinak příslušely ministerstvu – zařídí na vlastní náklady školu tak, aby vyhovovala vyučovacím účelům, a postará se o byty učitelům.

Jednání v Praze mělo kladný výsledek. Výnosem ministerstva školství z 27. 2. 1946 č. A 79490/46 bylo otevřeno s platností od počátku druhého pololetí školního roku 1945/1946 české státní reálné gymnázium. Bylo umístěno v budově bývalého německého státního reálného gymnázia na rohu tehdejší Anglické a Stalinovy ulice (dnešní Dukelská a Jesenická ulice). Prozatímní správou školy byl pověřen Bohumil Ondroušek, bývalý profesor Gymnázia v Hodoníně. K zápisu se přihlásilo 85 studentů. Vyučování bylo slavnostně zahájeno 21. března 1946. Na počátku školního roku 1946/1947 bylo zapsáno již 139 studentů. V následujícím školním roce mělo gymnázium osm ročníků, tedy i první oktávu. S ní přišly v roce 1948 poprvé v historii města maturitní zkoušky v českém jazyce. Na počátku školního roku 1948/1949 byl otevřen pouze 4. až 8. ročník. V dalších letech mělo gymnázium již jen tyto čtyři postupové ročníky.

Do historie školy zasáhly všechny poválečné reformy školství. Od školního roku 1953/1954 se gymnázium stalo součástí jedenáctileté střední školy. Ta byla umístěna ve dvou budovách – v budově bývalé národní školy na Mahenově ulici a v hlavní budově na ulici Dukelské. Na konci ledna 1958 se celá škola přestěhovalo do opravené budovy bývalého německého chlapeckého semináře tzv. Petrina.

Další velká změna přišla od školního roku 1961/1962. Jedenáctiletá střední škola se rozdělila na dvě samostatné základní devítileté školy a na tříletou střední všeobecně vzdělávací školu. Ta se v roce 1968 přeměnila opět v gymnázium, tentokrát čtyřleté. Škola nutně potřebovala nové prostory.

V letech 1979 – 1982 se podařilo uskutečnit generální opravu bývalé budovy státního reálného gymnázia na Dukelské ulici, kam se gymnázium v září 1982 přestěhovalo.

 Výuka se rozšířila. Vedle čtyřletého studia bylo zavedeno i šestileté studium (v letech 1993 – 2001) a od školního roku 1995/1996 i osmileté studium – a ve škole se opět objevily primy až oktávy.

Do dalšího vývoje školy zasáhly reorganizace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Od 1. ledna 2012 bylo Gymnázium Bruntál sloučeno se Sportovním gymnáziem ve Vrbně pod Pradědem. Název školy se změnil na Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál a vznikla dvě pracoviště – v Bruntále a odloučené ve Vrbně pod Pradědem. K osmiletému a čtyřletému studiu přibyl čtyřletý obor se zaměřeným na sportovní přípravu.

K 1. září 2012 bylo ke gymnáziu připojeno i bývalé Městské osmileté gymnázium Bruntál, které do té doby spadalo pod Základní školu a Městské osmileté gymnázium v Školní ulici v budově Petrina. Žáci této bývalé školy po celý školní rok 2012/2013 chodili do původní budovy a od 1. září 2013 se přestěhovali do budovy v Dukelské ulici.

Od 1. září 2015 se i žáci z odloučeného pracoviště ve Vrbně pod Pradědem přestěhovali do Bruntálu a střední škola ve Vrbně zanikla.

V Bruntále a na Bruntálsku zůstalo pouze jedno gymnázium – gymnázium Bruntál sídlící v historické budově v Dukelské ulici.

Mgr. Antonín Zgažar