Přeskočit na obsah

Strategie

Strategie předcházení a řešení školní neúspěšnosti

Strategie předcházení školní neúspěšnosti na Všeobecném a sportovním gymnáziu, Bruntál, Dukelská 1 vychází z vyhlášky č. 27/2016 Sb. a jejím cílem je vyhledávaní potencionálně neúspěšných žáků a vytváření podmínek k zlepšení jejich školní úspěšnosti.

Školní neúspěšnost je problémem, jehož řešení si vyžaduje individuální práci s žákem a také s jeho zákonnými zástupci. Příčiny školní neúspěšnosti lze hledat v samotné osobnosti žáka (horší paměť, poruchy učení či chování, emoční nestabilita, nízké sebevědomí, nedostatečná motivace, zdravotní problémy, apod.), v nepodnětném rodinném prostředí či složité rodinné situaci, dlouhodobé absenci žáka ve výuce z jakýchkoliv příčin nebo také v nedostatcích ve výchovně vzdělávacím procesu v průběhu školní docházky. Doprovodnými jevy školní neúspěšnosti bývají časté psychosomatické problémy, školní fobie, záškoláctví, ztráta motivace, pocit méněcennosti.

Je potřeba, aby se na předcházení školní neúspěšnosti podílela jak škola, tak rodina.

Předcházení školní neúspěšnosti ze strany školy a rodiny

Motivace a zvyšování sebedůvěry:

 • klademe na žáka/dítě přiměřené nároky;
 • zdůrazňujeme jeho pozitivní stránky;
 • oceňujeme jeho jedinečnost;
 • umožňujeme žákovi/dítěti vyslovovat vlastní názory;
 • podporujeme aktivitu žáka/dítěte;
 • pomáháme žákovi/dítěti dosáhnou co nejlepších výsledků;
 • projevujeme radost z jeho úspěchů;
 • vyhýbáme se negativnímu srovnávání;
 • maximalizovat vliv pozitivního klimatu třídy a školy.

 

Pedagogové:

 • znají žákovy vzdělávací možnosti a jsou se žákem v pravidelném kontaktu;
 • mají přehled o úrovni vědomostí a dovedností žáka;
 • spolupracují s třídním učitelem;
 • znají příčiny jeho nedostatků při plnění školních povinností;
 • znají žákovo rodinné zázemí a jeho zdravotní stav;
 • stanovují pravidla vzdělávacího procesu a způsoby hodnocení v daném předmětu;
 • přizpůsobují metody práce individuálním potřebám žáka;
 • efektivně podporují žáka a motivují jej ke školní práci.

 

Práce s žákem ohroženým školním neúspěchem

 • S žáky ohroženými školní neúspěšností pracuje výchovný poradce, třídní učitel a vyučující daných předmětů.
 • V případě zhoršení školního prospěchu jsou informováni rodiče.
 • Pokud nedochází ke zlepšení, projedná výchovný poradce a třídní učitel na schůzce s rodiči studijní výsledky žáka a navrhne možnosti řešení. Případná podpůrná opatření jsou volena individuálně na základě zjištěných vzdělávacích potřeb žáků. Jedná se zejména o individuální přístup (motivace, tolerance pracovního tempa, vhodné metody a formy práce), poskytování individuálních konzultací a doučování, vypracování plánu pedagogické podpory, popř. IVP.
 • Výchovný poradce konzultuje studijní výsledky a jejich příčiny také se žákem, třídním učitelem a vyučujícími daných předmětů.
 • V případě potřeby nabízí výchovný zprostředkování spolupráce s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny. Pravidelně na čtvrtletní pedagogické poradě školy je vyhodnocována situace ve vzdělávání žáků ohrožených školní neúspěšností.
 • Soustavně je posilováno pozitivní klima třídy a školy.

 

Vypracovali:

Mgr. Lenka Maradová, výchovná poradkyně
Mgr. Vladimír Zatloukal, školní metodik prevence

Schválil: Mgr. Tomáš Pavelka, ředitel školy

Strategie je platná od 1. 9. 2022